VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

Úvodní slovo

 Máme-li nějak stručně zhodnotit a krátce vystihnout uplynulý rok, musíme ho označit za „rok personálních změn“. Z personálu, se kterým jsme Horizont před osmi lety otvírali, zbyla jediná kolegyně. V minulém roce se s námi rozloučily dvě pracovnice v přímé péči, sociální terapeutka a arteterapeutka. Příčiny byly různé – nástup do důchodu, osobní důvody, stěhování z Prahy či nástup do nového zaměstnání na plný úvazek.

Ne vždy bylo snadné najít včas spolehlivou náhradu a během několika období během roku nám personální situace prohlubovala vrásky a přidělávala „důstojné šediny“. Dočkali jsme se i zklamání, kdy např. den před nástupem nám nová pracovnice sdělila, že nenastoupí. Někdy byl opravdu oříšek zajistit kontinuitu služeb. Díky Bohu se nám to však podařilo. A nejen to.

Domníváme se, že někteří členové nového personálu překonají ty odchozí. Jsou motivovanější, nápaditější, nevyhořelí … Nezbývá než doufat, že u nás nové kolegyně vydrží a že vydrží být takové, jaké jsou teď. Říká se, že „nové koště dobře mete“. My však doufáme, že dobrá práce nových kolegyň není způsobená jejich „novostí“, ale kvalitou.

Jinak byl rok 2009 poměrně klidný, bez většího napětí. Snažíme se připravovat na inspekci, snažíme se pracovat na standardech. Jen nám přijde, že na to v běžném provozu je velmi, velmi málo času. Jako bychom každý potřebovali další hodinu až dvě denně, kdy bychom se nemuseli starat o klienty a mohli se věnovat opětovnému čtení a aktualizaci standardů a směrnic, doplňování dokumentace atd.

 Marta Jurková                                                                        Jiří Přeučil

Předsedkyně Střediskové rady                                    ředitel organizace

Základy a zásady

 Za těch 8 let své existence se Horizont značně proměnil. Co se ale nezměnilo a změnit  nemůže jsou pilíře, o které se ve své práci opíráme a základy na nichž stojíme. Horizont poskytuje různé služby, proto i základní dokumenty a standardy máme pro každou službu zvlášť. V této podobě je předkládáme zájemcům o jednotlivé služby a v této podobě budou na našem novém webu.

Cílová skupina jednotlivých služeb je stejná – senioři, proto jsou tyto dokumenty podobné. Abychom zde neuváděli 3 x text, který se liší jen v nuancích, uvádíme zde základy a zásady formulované pro všechny služby. Zájemce o přesnější formulace odkazujeme na naše internetové stránky (v nové podobě by měly být spuštěné v dohledné době). Znovu opakujeme, že každému zájemci dokument předkládáme ve verzi pro službu, o kterou má zájem.

Posláním Horizontu je poskytovat komplexní sociální péči, služby a pomoc především seniorům a dospělým občanům s mentálním i fyzickým postižením, kteří nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči, zamezovat jejich sociálnímu vyloučení, poskytnout jim nové vyhovující  prostředí  k životu a přiměřené sociální kontakty pomocí trvalého ubytování v penzionu, nebo je udržet v jejich stávajícím prostředí a vztazích pomocí pečovatelské služby a nabídnout jim rozmanité a přiměřené aktivity a životní program.

Cílem Horizontu je  

         zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů 

         tam, kde to není možné, chceme usilovat o to, aby kvalita života a prostředí utrpěla co nejméně. 

–    umožnit prožití klidného stáří a příjemných chvil navzdory různým komplikacím, které   

     s sebou  vyšší věk přináší. 

         poskytovat pocit bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí uživatelů 

         udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové. Tam, kde rodina není, respektive nefunguje nebo se nemůže klientovi dostatečně věnovat, se ji pokusit podle možností a přání klienta alespoň částečně doplnit.  

         vytvářet vztahy a komunitu mezi uživateli služeb i uživateli a personálem prostřednictvím  společných aktivit.  

         integrovat nově příchozí do stávajícího společenství zařízení  i  okolí a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí 

         umožnit kontakt s různými generacemi formou otevřených a všem přístupných aktivit a formou zapojením mladých dobrovolníků do projektu 

         aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů. 

         umožňovat zapojení uživatelů do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci 

         citlivě doprovodit uživatele i v závěru života

 

  Cílovou skupinou, které se snažíme pomáhat, jsou lidé, jejichž soběstačnost je především z důvodů věku a/nebo zdravotního stavu omezena a snížena, ale přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči ani trvalý dohled jiné osoby. Těm nabízíme trvalé ubytování v penzionu, ambulantní docházení do stacionáře nebo pomoc prostřednictvím pečovatelské služby. 

Skupině seniorů se věnujeme proto, že ze zkušeností víme, že všichni senioři v určitém věku a situaci pomoc potřebují, a že rodina často nemůže nebo nechce se jim věnovat tak, jak by potřebovali, resp. že i rodina si potřebuje od náročné péče o svého blízkého odpočinout. 

Občanům, jejichž soběstačnost je natolik snížena, že potřebují pomoc i v úkonech základní sebeobsluhy a stálou přítomnost další osoby, ale nikoli nepřetržitou zdravotnickou péči, nabízíme pobyt v denním stacionáři. Nezáleží na tom, zda omezení jejich soběstačnosti je způsobeno vysokým věkem, nebo vrozeným či získaným mentálním nebo fyzickým postižením.

 

  

Principy, na nichž naše práce stojí, vycházejí  z křesťanské morálky a lze je vyjádřit slovy „láska k bližnímu“,  v sekulární podobě pak „úcta k člověku“, nebo „respekt k osobě“. Ačkoli si  neděláme sami o sobě  iluze, že bychom byli schopni vůči našim bližním vždy jen pozitivních citů a vztahů, snažíme se,  aby alespoň naše jednání vůči uživatelům i zaměstnancům těmto principům  co nejvíce odpovídalo. 

+ S výše zmíněnými principy je neodmyslitelně spojena svoboda, která je jednou z nejdůležitějších životních  hodnot. Víme však, že právě senioři jsou o ni často připravováni, a to i svými blízkými. Odmítáme využívat jejich znevýhodněné situace, úbytku sil, handicapu apod. a zříkáme se manipulace s nimi, rozhodování za ně atd. I ti kteří nejsou schopni názory a vůli pregnantně vyjadřovat, jsou schopni dát najevo libost či nelibost. Motivujeme a vyzýváme uživatele,  aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali – otevřeně i anonymně. 

+ Snažíme se, aby péče byla přiměřená každému z uživatelů, aby odpovídala přáním a potřebám každého z nich osobně a jeho zvláštní situaci a také, aby odpovídala všem jejich potřebám – duševním, duchovním, sociálním i tělesným.  

+ Usilujeme o vstřícnost vůči všem a odmítáme jakékoli upřednostňování  při plánování péče. Možnost využívat našich služeb je otevřená všem zájemcům cílové skupiny (s přihlédnutím ke kapacitě zařízení).  

+ při výběru klientů pro službu se snažíme o maximální objektivitu. Služby nesmí být nikomu odmítnuty na základě barvy pleti, pohlaví, přesvědčení ani osobních antipatií. 

+ pokud nemůžeme vyhovět všem, snažíme se, aby výběr klientů byl transparentní.

 

Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim klientům i vůči veřejnosti.

 

Historie

Jak jsme uvedli, Horizont za těch osm let své existence prošel  znatelnou proměnou. Nebude snad tedy od věci připomenout s jakými představami a idejemi jsme začínali a pak je srovnat s tím, jak fungujeme teď.

Zkušenost z práce v domech s pečovatelskou službou ukázala tento druh zařízení jako nedostatečný. Opakovaně se stávalo, že obyvatel takového zařízení po skončení provozu pečovatelské služby upadl, a třeba se i zranil, a už nedokázal sám vstát a přivolat si pomoc. Musel čekat nejméně do dalšího dne než ho najde pečovatelka. Základní ideou vzniku Horizontu bylo tedy předejít takovým situacím. Snahou bylo zřídit dům se stálou službou, který by však nebyl „domovem důchodců“, které v té době neměly nejlepší pověst.

Minulý režim však dusil iniciativu téměř ve všech oblastech.

V roce 1991 však byla založena Diakonie a misie Církve československé husitské. Získala velký dům v Belgické ulici na Praze 2.  Za účelem vzniku vysněného „vylepšeného“ domu s pečovatelskou službou DM CČSH  zřídila jedno ze svých středisek – projekt soužití generací.

Ukázalo se však, že rekonstrukce tak velkého domu byla na tak malou organizaci jako DM CČSH příliš nákladná a nepodaří se na ní sehnat dostatek financí. Dům v Belgické byl tedy vyměněn za menší objekt v Suchdole. Ten dříve sloužil jako komerční penzion a jmenoval se Horizont. Z výměny zbylo ještě dost peněz na rekonstrukci budovy, včetně přistavění další části. Z komerčního penzionu, jehož klientelu tvořili movití cizozemci se stal penzion nekomerční, jehož klientelu tvořili běžní tuzemští senioři. Název Horizont se nám však líbil a tak jsme si jej ponechali.

Otázku zajištění stálé služby jsme řešili již před rekonstrukcí, protože tak malé zařízení nemůže zaplatit personál na 24 hodinový provoz. V Horizontu proto byly vybudovány 3 ubytovací jednotky kolejního typu pro studenty, kteří by se nám za ubytování zavázali střežit klid a bezpečí našich obyvatel. Mimo to  tímto způsobem mělo být zajištěno, aby se v Horizontu setkávaly a společně žily různé generace nespojené příbuzenskými pouty. Proto také jeden z podtitulů celého projektu zní „model soužití generací“. Tento model se ukázal být funkční a funguje dosud ke spokojenosti obou stran.

Ještě před otevřením Horizontu v roce 2001 DM CČSH navázala kontakt s Úřadem MČ Praha-Suchdol. Bylo dojednáno, že se centrum místní PS a denní stacionář přestěhují do Horizontu a personál se sloučí. Tato spolupráce fungovala ke spokojenosti všech zainteresovaných (klientů, Úřadu MČ a Horizontu) do roku 2004.

Střediska DM CČSH byla rozmístěna v různých místech republiky a ukázalo se, že je nepraktické jejich řízení z pražského centra. Zároveň jednotlivá střediska během několika let osvědčila svou životaschopnost. Proto se DM rozhodla udělit jim právní subjektivitu a to od začátku roku 2004. Tato skutečnost si vyžádala množství administrativních kroků, ale provozu – a tedy ani našich klientů – se nijak nedotkl. Množství smluv, včetně té s Úřadem MČ muselo být uzavřeno znovu.

Další přelom přišel v roce 2007 spolu se zákonem o sociálních službách. Stáli jsme před rozhodnutím, jak se registrovat – denní stacionář a pečovatelská služba byly jasné. Ale jak registrovat penzion? Na Magistrátu nás důrazně upozornili, že registrovat se jako  domov pro seniory není pro tak malé zařízení jako Horizont reálné, a že naše představy v tomto směru byly naivní. Registrovány máme tedy pouze dvě služby. Také se změnila forma spolupráce s Úřadem MČ Praha-Suchdol.

Od té doby funguje Horizont bez výraznějších změn. Každý rok však přináší nějaké překvapení a novinky, starosti i radosti.

Současnost

A co nám tedy přinesl rok 2009?

► Grant Letiště Praha a.s.

V chronické finanční tísni jakoby nám příspěvek z grantového programu „Dobré sousedství“ spadl z nebe (odkud také jinak v případě letiště J ). Při psaní žádosti jsme měli na mysli především to, abychom nemuseli zavedené a u klientů oblíbené programy omezit nebo dokonce opustit.

V lednu jsme ještě dočerpali prostředky z grantu Výboru dobré vůle a ve všech aktivizačních programech jsme pak mohli rovnou navázat z prostředků grantu od Letiště.

Grant byl použit především na muzikoterapii, fyzioterapii, arteterapii, a to včetně materiálu. Tyto aktivizační techniky využívají především klienti stacionáře, ale mysleli jsme na všechny zdejší seniory. Poměrně široký okruh jich navštěvuje různé doprovodné programy, zvláště přednášky a koncerty. Tyto akce pro nás většinou dělají různí dobrovolníci. Díky tomuto grantu jsme mohli nabídku znásobit a pozvat sem i profesionály. A tak se zdejší senioři, z nichž někteří Suchdol už téměř neopouštějí, mohli „vydat“ např. do Jižní Ameriky, Afriky nebo Indie.

Mohli se také zaposlouchat do tónů klasické hudby v podání profesionálních virtuózů nebo si společně zazpívat lidové písně s hudebním doprovodem. Seniorské generaci je nadmíru blízký Karel Hašler. Uvítali tedy, že měli možnost se dozvědět podrobnosti o jeho životě a díle v cyklu přednášek. Dále jsme měli přednášku o bylinkách, což pro lokalitu, kde má téměř každý zahrádku, na které něco pěstuje, jistě nebylo zbytečné.

Letiště je – vzhledem k hlučnosti jeho provozu – pro některé zdejší obyvatele poněkud problematický partner, tentokrát však všem ukázalo svou vlídnější tvář.

 ► Veřejná služba

Program s tímto názvem je aktivitou radnice MČ Praha  6. K jeho projednávání byl přizván i Horizont. Jde o to, že každý, kdo se uchází o nějaký grant z Prahy 6, se musí zavázat k nějaké formě pomoci organizaci, jejíž cílovou skupinou jsou senioři.

Nám se jako velmi funkční ukázala spolupráce se Základní školou Bílá a se Speciálním domovem mládeže (SDM) Sedlec.

V rámci spolupráce se ZŠ Bílá proběhla návštěva žáků v Horizontu a jejich rozhovor s některými klienty stacionáře a obyvatelkami. Šlo o přípravu pro nepovinný předmět „20. století ve vzpomínkách“. Děti měly možná poprvé možnost promluvit si s člověkem starším 90ti let a porovnat jeho dětství se svým.

Dále šlo o spolupráci v programu arteterapie. Děti našim seniorům připravily „polotovary“ k vyrábění, resp. polotovary našich seniorů dotvořily. Takto se „umělecké životy“ nejmladší a nejstarší generace protknuly celkem 3x.  Naší „arteterapie“ se však osobně zúčastnila jen paní učitelka výtvarné výchovy. Doufáme, že v následujícím roce se podaří uskutečnit i společné tvoření seniorů z dětmi.

A konečně jsme v Horizontu měli koncert pěveckého sboru Bělásek, který působí při ZŠ Bílá. Děti se velmi líbily a předaly našim seniorům kousek své mladistvé energie. I v tomto případě doufáme v  pokračování.

SDM Sedlec je už samotným svým zaměřením „veřejnou službou“. Přesto s Horizontem navázal spolupráci v uvedeném programu. Společenské akce SDM jsou dobou svého konání pro naše seniory nedostupné. Uskutečnily se však výměnné návštěvy mezi klienty obou stacionářů. My jsme se vypravili do Sedlce na společenskou návštěvu a divadelní představení a uživatelé SDM se zúčastnili koncertu a muzikoterapie v Horizontu. Dále v keramické dílně SDM vyrobili malé vánoční dárky pro klienty stacionáře a pečovatelské služby. A při návštěvě v SDM nás jejich keramická tvorba inspirovala natolik, že jsme si od nich přivezli keramickou hlínu. Práci s ní si klienti stacionáře oblíbili a v SDM nám už 2x vypálili naše výrobky.

I v tomto případě doufáme, že spolupráce bude pokračovat do budoucna. Rádi bychom – podobně jako v případě ZŠ Bílá – uskutečnili společné tvoření klientů obou zařízení.

►Supervize

Loňský rok pro nás znamenal také průlom v oblasti supervize. V předchozích letech měl personál vůči supervizi jakýsi blok a považovali ji za zbytečnou. Zřejmě hrála roli jakási apriorní nedůvěra vůči novinkám ( obdobně jako u standardů apod. ) i jedna negativní zkušenost z prvopočátku supervize u nás. Zkusili jsme to tedy s jiným supervizorem a výsledek se dostavil. Nový supervizor je mladý muž a na setkání s ním naše děvčata jen hrnou J. Akceptování supervize jako nástroje pomoci je však dané i novým personálem. Zčásti jsou to pracovnice, které prošly vzděláním v posledních letech, kdy je supervize považována za standard a studenti se jí už učí využívat a počítají s ní. Jiní členové personálu byli postaveni před hotovou věc,  která byla zavedena už před jejich příchodem do organizace a s jejich zapojením se samozřejmě počítá. Snad už všichni z personálu vnímají supervizi jako pomoc.  

► Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb

Poté, co jsme navštívili několik konferencí asociací pořádaných, jsme se rozhodli, že v této asociaci chceme být. Koncem roku jsme podali přihlášku. Oficiálně jsme se stali členy až po novém roce, ale účast na konferencích, rozhodování a podání přihlášky proběhlo už v roce 2009.

►Sociální pracovnice pro terénní pečovatelskou službu

Už delší čas jsme si byli vědomi toho, že se nám v terénní PS nedaří naplňovat standard individuálního plánování. Původně jsme chtěli, aby každá z pečovatelek byla „klíčovou pracovnicí“ určitému počtu klientů. Ale po několika letech jsme museli rezignovat a přiznat, že na to děvčata nemají dostatek dovedností. Rozhodli jsme se proto přijmout další pracovní sílu. Stala se jí pracovnice, kterou jsme již v průběhu roku přijali na částečný úvazek na přímou péči a aktivizaci klientů stacionáře. Její na osobu zaměřený přístup se nám líbil a tak jsme ji nabídli rozšíření pracovního úvazku v kombinaci stacionáře a pečovatelské služby. Požadované vzdělání si právě dokončuje. Zlepšení budeme moci zhodnotit za rok, ale ukazuje se již teď, že to byla správná volba.

 

Jednotlivé služby

● Denní stacionář

Začneme stacionářem, protože právě ten nám dělal v loňském roce největší radost. Zároveň je však práce ve stacionáři zdaleka nejnáročnější.  Stacionář patří mezi registrované služby (identifikátor 4721158). Stacionář byl v roce 2009 zatím nejvíce naplněný od svého otevření. Vlastně poprvé jsme museli odmítnout klienta z důvodu naplněné kapacity.

V posledním roce začali ve větší míře využívat stacionář i klienti, kteří nebydlí na Suchdole. Jsou to většinou obyvatelé Prahy 6, ale i okolních obcí (Roztoky, Horoměřice, Noutonice) atd.

Během roku se podařilo z velmi různorodých klientů s různým postižením vytvořit poměrně kompaktní skupinu, ve které měli klienti jeden o druhého skutečný zájem. Vzhledem k tomu, že stacionář navštěvují jednak klienti v různém (někdy i dosti vysokém) stupni demence a jednak klienti bez výraznějšího úbytku mentálních sil, považujeme vzájemnou solidaritu mezi nimi za skutečný úspěch.

Díky podpoře Letiště Praha nemuselo dojít k omezení doprovodných aktivizačních programů (arteterapie, fyzioterapie, muzikoterapie).

Ve stacionáři se nám kompletně obměnil personál v přímé péči a vidíme, že to byla změna k lepšímu. Neznamená to, že by předchozí personál byl špatný, ale že ten nový je ještě lepší. Jsme přesvědčeni, že sem naši klienti chodí rádi a cítí se tu dobře, což často dávají najevo. Průzkum spokojenosti probíhal formou rozhovoru klientů se sociální terapeutkou, protože pro většinu klientů není vyplnění anonymního dotazníku možné z důvodů smyslového nebo mentálního postižení. Přiznáváme však, že systém zjišťování spokojenosti nemáme úplně propracovaný. V příštím roce bychom to rádi napravili.

V průběhu roku navštěvovalo stacionář 14 klientů, přičemž denní kapacitu máme stanovenu na osm klientů. V průběhu roku nás 3 z nich opustili – jeden z nich zemřel, další dva museli být hospitalizováni ve specializovaném zařízení. Období, kdy se náhle a prudce zhoršil jejich zdravotní stav a péče, kterou jsme jim mohli poskytnout přestávala stačit a rodina ještě nesehnala doplňující  nebo náhradní službu, byly pro personál velice, velice těžké. I z toho důvodu jsme rádi, že v naší organizaci začala dobře fungovat supervize.

Ale i když tyto chvíle byli těžké, loučení s těmito klienty také nebylo snadné a leckdy jsme to prožívali téměř jako „rodinnou“ ztrátu.

● Pečovatelská služba

je také registrovanou službou (identifikátor 2253794). Oproti předchozímu roku se kapacita trochu uvolnila, zvláště v druhém pololetí. Jak vyplývá ze statistiky u některých služeb a úkonů jsme zaznamenali určitý pokles, u jiných nárůst – tak jako ostatně každý rok. Celkově jsme v roce 2009 poskytli služby 91 klientům. Do toho počtu nepočítáme seniory, kteří využili PS nárazově (např. občasné doprovody k lékařům) nebo ji využívali pouze krátký čas (např. z důvodů dlouhodobé hospitalizace krátce po započetí služby).

 Zájem o jednotlivé úkony se v průběhu času proměňuje, a to především podle zdravotního stavu našich klientů (někdo např. má zájem o každodenní pomoc s ranní hygienou, ale po určité době ani každodenní docházení našich pracovnic není dostatečné a klient potřebuje být dlouhodobě nebo trvale hospitalizován. Jiný např. několik let využívá pouze dovoz obědů než projeví zájem o další služby. Někdo naopak služby omezí, když jeho „děti“ odejdou do důchodu a zůstanou se seniorem doma apod.)

Nově jsme podepsali smlouvu s 15 uživateli, 6 klientů zemřelo, několik jich bylo dlouhodobě hospitalizováno, resp. umístěno do rezidenčních zařízení. 

Výsledky letošního anonymního průzkumu si můžete přečíst na naší internetové stránce na adrese: http://www.centrumhorizont.cz//index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=25. Domníváme se, že i v tomto roce dopadl dobře.

Personál pečovatelské služby se nám také proměnil. Jedna pečovatelka odešla a musela být nahrazena novou, přičemž ne hned první kandidátka zde zůstala. Výraznou změnou je výše zmíněné přijetí sociální pracovnice. Tuto změnu budeme moci zhodnotit až v příští výroční zprávě. 

● Penzion

Z hlediska poskytovaných služeb jsou obyvatelky Horizontu „jen“ klientkami pečovatelské služby. Avšak tím, že centrum PS a denní stacionář s nimi „bydlí“ témž domě (a jsme s nimi v každodenní kontaktu), a také tím vším, co jsme s nimi během těch 8mi let od otevření Horizontu všechno prožili, jsou nám přece jen bližší a více toho o nich (a oni o nás) víme.

V roce 2009 jsme dostali pouze14 žádostí o přijetí. Žádné jsme však nemohli vyhovět.

Asi i pro to, že žadatelům říkáme přímo, že jejich umístění v dohledné době není reálné, mnozí z nich na podání žádosti rezignují.

Všechny naše dámy jsou totiž (na svůj věk) v poměrně dobré kondici a rok jsme ukončili s týmiž obyvatelkami, s jakými jsme do něj vstupovali. Nejstarší z nich v roce 2009 dosáhla 94 let, nejmladší (která však má největší zdravotní komplikace) je 67 let. 

Jsme přesvědčeni, že naše obyvatelky jsou rády, že zde bydlí a dokládá to pravidelný průzkum spokojenosti http://www.centrumhorizont.cz//index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=25

Stále je pro některé z nich stresujícím faktorem stacionář; setkání s různě postiženými vrstevníky je pro některé z nich problematické. Proto např. v mnohem menší dříve navštěvují doprovodné kulturně – společenské akce. Jsme však přesvědčeni, že provozem stacionáře jejich soukromí nijak výrazně neutrpělo. Stacionář považujeme za potřebnou a smysluplnou službu a chceme ji provozovat i nadále.

Skupina obyvatelek stále pokračuje v podpoře studenta z rozvojové země v rámci projektu římsko – katolické arcidiecézní charity „Adopce na dálku“. V současné době je to chlapec z Indie – Selva Kumar. Je to už „náš“  druhý student. Ibrahim Sentamu z Ugandy v roce 2008 studium zdárně dokončil.  Selva Kumar je 16 let starý. Jeho rodiče jsou námezdními dělníky, tatínek je navíc HIV pozitivní. Selva Kumar by rád byl lékařem. Doufáme, že i jeho zdárně doprovodíme k absolvování alespoň střední školy.

 

Letos jsme se odhodlali vyřešit problém, který nám dlouho ležel na srdci. Naše dámy stárnou, síly ubývají. Většina je už ve věku, kdy může „kdykoli nastat cokoli“. Horizont je už od svého otevření vybaven nouzovou pohotovostní signalizací, která funguje uvnitř budovy. Jde však o signalizaci „stabilní“ (tlačítko na zdi). Co však, kdyby k nehodě došlo daleko od tlačítka, na chodbě, na zahradě …?

Proto jsme ke konci roku zakoupili mobilní bezpečnostní signalizaci s finanční spoluúčastí obyvatelek. Horizont koupil zakoupil pager a zesilovač a signalizační „náramek“ si zakoupily obyvatelky, které o to měly zájem. Což byly téměř všechny.

● Kulturně – společenské akce pro seniory

Za poslední léta jsme našli strukturu doprovodných programů, kterou považujeme za přiměřenou a dostatečně rozmanitou. Mezi tyto akce patří promítání a zprostředkování reprodukované hudby, které jsou pravidelné. Největší zájem však pochopitelně budí akce s živým vystupujícím (resp. vystupujícími): koncerty a besedy. Počet účastníků na těchto akcích se pohybuje mezi 13 – 23. Snažíme se reagovat i na přání účastníků a sehnat např. lektora na téma, o které si řeknou.

Tyto akce jsou otevřené všem a postupně se vytvořil okruh příznivců, kteří na tyto otevřené programy s větší či menší pravidelností chodí.

Každoročně k nám na nějakou akci „zabloudí“ někdo nový. Nově příchozím nabídneme, zda chtějí pravidelně dostávat měsíční programy Horizontu a buď se z něj stane náš trvalý návštěvník nebo se někam vytratí. Každoročně také pro úbytek sil nějaký pravidelný návštěvník docházet přestane nebo jeho návštěvy značně prořídnou, a to navzdory tomu, že návštěvníkům nabízíme na tyto akce dovoz.

Během let jsme si také vytvořili stálý okruh „účinkujících“, které zveme každoročně. Kromě těchto „stálic“ se snažíme získat pro vystoupení v Horizontu i nové tváře a celkem se nám to daří. Většina z nich program pro nás, resp. pro naše seniory dělá jako dobrovolnou činnost. Díky grantu Letiště Praha jsme však v roce 2009 mohli pozvat i více profesionálů.

Vzhledem k velikosti, resp. „malosti“ Horizontu se na takových akcích dá poměrně dobře vytvořit neformální až rodinná atmosféra, ve které se cítí dobře i ti, kdo na vystupování na veřejnosti nejsou zvyklí. Většina z nich je pak ochotná s odstupem času přijít znovu s jiným programem. 

● Dobrovolnictví

Jak jsme se zmínili, značnou část kulturně společenských akcí pro naše seniory vykonávají dobrovolníci. Bez nich bychom si takovou rozmanitost pořadů nemohli dovolit a patří jim za to veliký dík. Jejich jména najdete v souhrnném poděkování na konci této zprávy.

Druhou podobu dobrovolnictví v Horizontu představuje zajištění pohotovostních a víkendových služeb v Horizontu. Jde o „model soužití generací“ zmíněný v kapitolce o „historii“ Horizontu. V současné době tyto služby vykonávají 4 slečny. Dvě z nich tu bydlí delší dobu a dvě nastoupily až letos. Všechny se s našimi dámami sžily a jejich soužití by skutečně mohlo být vzorem pro soužití různých generací.

Koncem roku se však jedna z nich zranila natolik vážně, že své působení u nás musela ukončit. Na prahu roku jsme za ni hledali náhradu.

A poslední typ dobrovolnictví – ten nejméně rozvinutý – je dobrovolnická činnost ve stacionáři. Snad každý rok se ozve někdo s nabídkou pravidelné, resp. dlouhodobé pomoci. Nakonec se tento druh dobrovolnické služby nerozvine, nejčastěji kvůli časovým možnostem dobrovolníka. Tak tomu bylo i v tomto roce.

● Statistika služeb a aktivit 2003 – 2009

Při prohlížení tabulky je třeba mít na paměti, že zatímco některé služby se dříve počítaly na „úkony“, od roku 2007 jsou přepočítávány na  hodiny.

Tato tabulka samozřejmě nevyčerpává všechny aktivity Horizontu. Akce, které se nám „nevešly“ do žádné z položek, jsou např. návštěvy z několika základních škol, během nichž se děti ptaly seniorů na dětství, nebo pomoc a účast dětí a učitelek při arteterapii, návštěva SDM Sedlec s klienty stacionáře a naopak návštěva jejich klientů na koncertu v Horizontu, výměnná návštěva stacionáře v domově E.Purkyňové v Šolínově ulici atd.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nákupy a pochůzky 227 162 69 103 207 196 238
Dovoz obědů 12 175 12 468 12 619 10 612 13 573 13 846 15 559
Úklidy a pomoc v domácnosti  323 298 366 454 598 607 625
Praní prádla (počet praček) 59 72 114 133 190 173 207
Pomoc s hyg., ranní toaletou,WC 147 194 264 268 361,5 478 331
Pomoc při podání jídla 293 356 359 484 261 205 272
Přítomnost u kl. v domácnosti * 579 754 707 801 327 111 36,5
Denní pobyt ve stacionáři       *         579 895 1379
Doprovod     13 11 107,25 170 121
Jednoduché ošetř. úkony        **   60   684 470    
Fyzioterapie                            +     11 36 22 33 31
Muzikoterapie                         +           17 25
Arteterapie                              +         11 30 36
Pedikúra                                  + 25 20 21 23 27 69 70
Masáže                                    + 37 38 47 43 55 45 38
Doprava po Suchdole             ++           547 1350
Doprava mimo Suchdol          ++           752 1164
Trénink paměti       10 9    
Bohoslužba 22 20 19 20 22 19 19
Biblická hodina 39 40 40 38 37 38 43
Videokavárna 12 12 12 12 11 11 15
Hudební kavárna 35 35 37 32 36 28 33
Promítání dokumentárních filmů     28 38 33 38 41
Společenská odpoledne pro seniory 3 4 5 4 4 3 3
Koncerty 4 4 8 13 13 10 12
Dětská vystoupení   2 3 1 1 1 4
Přednášky a besedy 11 11 27 20 21 22 25
Výlety 1   1 9 11 9 9
Kursy pro seniory   1 1   2 1 1

*                     dohled nad klientem v domácnosti a pobyt v denním centru jsme v letech 2003 – 6 nerozlišovali a údaj uvedený v tabulce je v hodinách. Od roku 2007 je dohled v domácnosti uveden v hodinách a pobyt ve stacionáři ve dnech. 

**                   od r. 2008 zahrnuty v jiných službách, nejčastěji pomoc s hygienou

+                     uvádíme počet návštěv toho, kdo službu nebo aktivitu vykonává, nikoli počet hodin nebo obsloužených klientů

++                   jednotkou je jedna cesta na území MČ Praha – Suchdol  (nejčastěji jde o dopravu do stacionáře, střediska os. hygieny, k praktickému lékaři apod.)

+++ jednotkou je 1 km  (nejčastěji jde o dopravu do stacionáře, na vyšetření do  nemocnic apod.)

● Komunitní plánování

I v tomto roce pokračovala práce Řídící skupiny KPSS a práce Pracovních skupin, v nichž obou byl zástupce Horizontu. Náplní schůzek Pracovních skupin byla především podoba přehledného a podrobného katalogu sociálních služeb na území MČ. Náplní schůzek Řídící skupiny byla především tvorba plánu rozvoje služeb na následující období. Této plán vytvářel na základě porad, demografické analýzy a výstupů  z Pracovních skupin koordinátor KPSS pro P6.

Koncem října však byla Řídící skupina rozhodnutím rady MČ P6 zrušena.

Zákon o soc. službách totiž ukládá povinnost tvorby plánu sociálních služeb pouze krajům, resp. Magistrátu HMP, nikoli však městským částem.

MČ Praha 6 poskytuje Magistrátu potřebné podklady, zjišťuje potřebnost služeb, zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb atd. a spolupracuje s Magistrátem při Přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Rada MČ usoudila, že tento způsob podílení se na tvorbě krajského plánu je dostatečný a aplikovat metodu komunitního plánování ještě na území MČ by bylo nadbytečné.

Co jsme nestihli

►Nová podoba  webové stránky

byla „předsevzetím“ na rok 2009, kterému jsme nedostáli. Nicméně jsme v tomto roce alespoň dali zakázku. Kvůli cestě grafika do zahraničí se to celé protáhlo, ale v době psaní této zprávy už od něj máme návrh, napsali jsme k němu poznámky a v době zveřejnění zprávy už snad budou nové stránky v provozu. Naším cílem je především zřetelněji odlišit jednotlivé druhy služeb a usnadnit tak orientaci zájemcům o ně. Každá služba bude mít specielně pro sebe formulované poslání, cíle, cílovou skupinu, časté otázky, ceník atd.

 ►Malování

Jsme také chtěli stihnout ještě v roce 2009. Plánovali jsme je původně na září. Ale v té době byla ještě personální situace neustálená. Nechtěli jsme na nový personál také hned zpočátku naložit takovou zátěž, jakou malování je. Byli bychom rádi, kdyby malování proběhlo v následujícím roce.

Mezitím však nastaly komplikace, které malování možná oddálí. V přízemí se objevily vlhké skvrny. Nutnost nové izolace kolem celé budovy je pro nás noční můrou. Nejen pro nepořádek, ruch apod., které by to nutně znamenalo, a které by jistě s nelibostí nesli naši klienti a obyvatelky. Důležitější je, že bychom na to neměli finanční prostředky.

Plány do budoucna

 → dotáhnout soubor vnitřních předpisů a standardů pro stacionář

→ pokročit v přípravě na inspekci. K tomu bychom si rádi našli inspektory-konzultanty alespoň pro jednu registrovanou službu

→ v tom, co děláme dobře vydržet a v tom co, neděláme dost dobře se zlepšit. Budeme rádi, když nám k tomu pomůžete (radou, komentářem, názorem, doporučením …)

FINANČNÍ ZPRÁVA

 Příjmy a výdaje uvedené v grafech a tabulkách níže jsou za celou organizaci, nikoli za jednotlivé  služby. Vyúčtování za jednotlivé služby předkládáme institucím, které nás podporují, pokud je tento požadavek součástí darovací smlouvy či rozhodnutí nebo pokud o to tyto instituce projeví zájem.

 PŘÍJMY:

příjmy celkem: 3 453 751 Kč 100,00%
od klientů 2 073 199 Kč 60,03%
Ministerstvo práce a soc. věcí 799 000 Kč 23,13%
MČ Praha – Suchdol 370 000 Kč 10,71%
Magistrát hl. města Praha 100 000 Kč 2,90%
Letiště Praha a.s. 60 402 Kč 1,75%
Další sponzoři 37 661 Kč 1,09%
Jiné ostatní výnosy 8 299 Kč 0,24%
Výbor dobré vůle 5 190 Kč 0,15%

   

VÝDAJE:

 

PROVOZNÍ NÁKLADY    
celkem: 2 321 121 Kč 100%
jiné služby 923 983 Kč 39,81%
odpisy HIM 572 386 Kč 24,66%
elekřina, plyn, voda 329 606 Kč 14,20%
materiál,čistící a hyg.potřeby 100 798 Kč 4,34%
právní a ekonomické služby 98 284 Kč 4,23%
opravy a údržba 95 124 Kč 4,10%
spoje 78 172 Kč 3,37%
pojištění 37 365 Kč 1,61%
vybavení DHIM 27 523 Kč 1,19%
kancelářské potřeby 23 584 Kč 1,02%
propagace a reprezentace 18 279 Kč 0,79%
vzdělávání 7 400 Kč 0,32%
bankovní poplatky 5 423 Kč 0,23%
cestovné 3 113 Kč 0,13%
jiné ostatní náklady 81 Kč 0,00%
OSOBNÍ NÁKLADY    
celkem 1 469 400 Kč 100,00%
mzdy 987 826 Kč 67,23%
odvody na soc. a zdrav. pojištění 313 859 Kč 21,36%
DPP 131 915 Kč 8,98%
životní pojištění 16 400 Kč 1,12%
penzijní připojištění 16 400 Kč 1,12%
zákonné pojištění zaměstnanců 3 000 Kč 0,20%

 

PODĚKOVÁNÍ

 Děkujeme především Pánu Bohu za vše

a dále

– za trpělivost, s jakou snášeli případnou nedokonalost našich služeb i nás samých, děkujeme našim klientkám a klientům

– za podobnou snášenlivost vůči nám i občasným rozmarům našich klientek a klientů děkujeme našim milým kolegyním a spolupracovnicím Pavle Valentové, Romaně Miňovské, Kláře Raisové, Haně Novotné, Vítu Koutovi, Eleně Storoj, Mirce Gardelkové, Vlastě Balcarové, Editě Lachmanové, Jitce Matějkové, Ivě Paťhové, Zlatě Fořtové a dalším

– za bdělost a ochotu při jejich službách děkujeme našim „pohotovostním“ dobrovolnicím Jitce Matějkové, Táně Toma, Doubravce Vokáčové, Anně Trojanové a Alžbětě Trusinové

za nezištnou, dobrovolnou, ochotnou a obětavou pomoc ve stacionáři děkujeme Luďkovi Čermákovi

– za finanční podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské části Praha – Suchdol, Magistrátu hlavního města Prahy, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Letišti Praha a.s. a našim sponzorům Zdeňku Skálovi, Liboru Jurkovi, Markovi Pocestnému, Věře Štěpánkové, Martinu Křížovi,

– za věnovaný čas, ochotu a za pečlivost, s jakou si připravili svá vystoupení a programy pro naše seniory a seniorky, děkujeme dr. Zlatě Fořtové, Radku Trojanovi a Jiřímu Vitingerovi,  Martinovi Loewovi, kapelce Bejvávalo, Nadě Karlické, dr. Mileně Secké, Martinu Mykiskovi, Věře Moosové, Anně Kordić, Ditě Halové a Vladimíru Janečkovi, Lucii Berné, Petru Husarovi a Martinu Barešovi, Pavlu Jurkovičovi, Kateřině Bordské, Janě Macháčková, Josefu Adltovi, Anně Johaně Niklové, Milanovi Veselému, Petrovi Kolegovi, Anně Šenkové, Rostislavovi Konopici, dětem a paním učitelkám z mateřské školy „U Lesa“, ze ZŠ Bílá a ze ZŠ Mikoláše Alše

– za příkladnou ochotu a spolupráci  děkujeme panu starostovi Petru Hejlovi, Janě Krulíkové, Věře Štěpánkové a Magdaleně Turchichové z Úřadu MČ Praha – Suchdol,

našim účetním Marku Sezimovi a firmě Finesa,

členům střediskové rady Martě Jurkové, paní farářce Jarmile Kučerové, Libuši Terynkové, Magdaleně Turchichové a Romaně Miňovské,

panu doktorovi Jozefu Čupkovi a paní doktorce Jiřině Majerové a jejich zdravotním sestrám Magdaleně Turchichové a Anežce Hronkové,

Vlastimilu Rysovi a zaměstnancům restaurace Na Farmě

a všem dalším dobrým duším, na něž jsme pro množství jmen a pro naši slabou paměť zapomněli, za vše dobré, co pro nás udělali. Věříme, že nic z toho nakonec zapomenuto nebude a skryto nezůstane.