VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

  1. I.                   Úvodní slovo ředitele penzionu

 Vzhledem k mnohým personálním změnám v roce 2009 bych mohl letošní rok nazvat „rokem konsolidace“.  Nový personál se musel sžívat s provozem, klienty i kolegy a ne vždy se to obešlo bez zádrhelů.

Domnívám se však, že se nám – přes všechny rozdíly v povaze, temperamentu, zájmech, názorech, vzdělání či zkušenostech – podařilo najít k sobě cestu. Máme radost, že všichni se snaží vycházet si vstříc a brát ohledy na ostatní. Samozřejmě, že se stále učíme týmové práci  a spolupráci mezi oběma týmy ( denního stacionáře a pečovatelské služby). Nicméně za poslední rok vnímám v tomto ohledu zřetelný pokrok a myslím, že ho cítí všichni z personálu. A shoda a pohoda v pracovním týmu je nepochybně důležitá i pro klienty.

Domnívám se také, že při výběru nového personálu nám bylo přáno. Náhodní příchozí, stejně jako noví uživatelé i jejich blízcí se často  pozitivně vyjadřují nad ochotou, vlídností, pozorností mých kolegyň. Tyto dojmy nám potvrdily i průzkumy spokojenosti mezi uživateli našich služeb.

Na nezájem uživatel o naše služby jsme si v tomto roce také nemohli ztěžovat. Naopak jsme museli nějaké žadatele zklamat a odmítnout.

I ve formálních a administrativních záležitostech jsme v tomto roce postoupili o pár kroků vpřed. Takže sečteno a podrženo – díky Bohu za poslední rok.

 II.                Základy a zásady

 Jako každý rok na tomto místě připomínáme – sami sobě i všem, kdo s námi spolupracují a podporují nás – pilíře, na kterých byla stavba Horizontu zbudována a na kterých přes všechny změny stojí.

Neznamená to samozřejmě, že nereagujeme na okolnosti a požadavky přicházející zvenčí. Musíme pochopitelně reagovat na změny ve fungování systému sociálních služeb (jako bylo např. přijetí nového zákona o sociálních službách a vše co z něho vyplývá a co na něj navazuje) ale i na potřeby, které se ve společnosti objeví „neinstitucionálně“. Příkladem je např. přeorientování se denního stacionáře na klienty s demencí, ačkoli jsme původně počítali s tím, že zájem bude především ze strany pohybově handicapovaných – a tedy společensky izolovaných – seniorů.

Níže uvedené zásady jsou formulovány tak, aby vystihovaly všechny námi poskytované služby a aktivity.  Specificky – pro každou službu zvlášť – jsou formulovány v našich standardech a zveřejněny např. na naší webové stránce.

 Posláním Horizontu je poskytovat komplexní sociální péči, služby a pomoc především seniorům a dospělým občanům s mentálním i fyzickým postižením, kteří nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči, zamezovat jejich sociálnímu vyloučení, poskytnout jim nové vyhovující  prostředí  k životu a přiměřené sociální kontakty pomocí trvalého ubytování v penzionu, nebo je udržet v jejich stávajícím prostředí a vztazích pomocí pečovatelské služby či stacionáře a nabídnout jim rozmanité a přiměřené aktivity a životní program.

 Cílem Horizontu je  

         zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů 

         tam, kde to není možné, chceme usilovat o to, aby kvalita života a prostředí utrpěla co nejméně. 

–    umožnit prožití klidného stáří a příjemných chvil navzdory různým komplikacím, které  

     s sebou  vyšší věk přináší 

         poskytovat pocit bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí uživatelů 

         udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové. Tam, kde rodina není, respektive nefunguje nebo se nemůže klientovi dostatečně věnovat, se ji pokusit podle možností a přání klienta alespoň částečně doplnit  

         vytvářet vztahy a komunitu mezi uživateli služeb i uživateli a personálem prostřednictvím  společných aktivit  

         integrovat nově příchozí do stávajícího společenství zařízení  i  okolí a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí

         umožnit kontakt s různými generacemi formou otevřených a všem přístupných aktivit a formou zapojení mladých dobrovolníků do projektu

         aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů

         umožňovat zapojení uživatelů do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci

         citlivě doprovodit uživatele i v závěru života.

   Cílovou skupinou, které se snažíme pomáhat, jsou lidé, jejichž soběstačnost je především z důvodů věku a/nebo zdravotního stavu omezena a snížena, ale přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči ani trvalý dohled jiné osoby. Těm nabízíme trvalé ubytování v penzionu, ambulantní docházení do stacionáře nebo pomoc prostřednictvím pečovatelské služby.

Skupině seniorů se věnujeme proto, že ze zkušeností víme, že všichni senioři v určitém věku a situaci pomoc potřebují, a že rodina často nemůže nebo nechce se jim věnovat tak, jak by potřebovali, resp. že i rodina si potřebuje od náročné péče o svého blízkého odpočinout.

Občanům, jejichž soběstačnost je natolik snížena, že potřebují pomoc i v úkonech základní sebeobsluhy a stálou přítomnost další osoby, ale nikoli nepřetržitou zdravotnickou péči, nabízíme pobyt v denním stacionáři. Nezáleží na tom, zda omezení jejich soběstačnosti je způsobeno vysokým věkem, nebo vrozeným či získaným mentálním nebo fyzickým postižením.

 Principy, na nichž naše práce stojí, vycházejí  z křesťanské morálky a lze je vyjádřit slovy „láska k bližnímu“,  v sekulární podobě pak „úcta k člověku“, nebo „respekt k osobě“. Ačkoli si  neděláme sami o sobě  iluze, že bychom byli schopni vůči našim bližním vždy jen pozitivních citů a vztahů, snažíme se,  aby alespoň naše jednání vůči uživatelům i zaměstnancům těmto principům  co nejvíce odpovídalo.

+ S výše zmíněnými principy je neodmyslitelně spojena svoboda, která je jednou z nejdůležitějších životních  hodnot. Víme však, že právě senioři jsou o ni často připravováni, a to i svými blízkými. Odmítáme využívat jejich znevýhodněné situace, úbytku sil, handicapu apod. a zříkáme se manipulace s nimi, rozhodování za ně atd. I t,i kteří nejsou schopni názory a vůli jasně vyjadřovat, jsou schopni dát najevo libost či nelibost. Motivujeme a vyzýváme uživatele,  aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali – otevřeně i anonymně.

+ Snažíme se, aby péče byla přiměřená každému z uživatelů, aby odpovídala přáním a potřebám každého z nich osobně a jeho zvláštní situaci a také, aby odpovídala všem jejich potřebám – duševním, duchovním, sociálním i tělesným.

+ Usilujeme o vstřícnost vůči všem a odmítáme jakékoli upřednostňování  při plánování péče. Možnost využívat našich služeb je otevřená všem zájemcům cílové skupiny (s přihlédnutím ke kapacitě zařízení).

+ při výběru klientů pro službu se snažíme o maximální objektivitu. Služby nesmí být nikomu odmítnuty na základě barvy pleti, pohlaví, přesvědčení ani osobních antipatií.

+ pokud nemůžeme vyhovět všem, snažíme se, aby výběr klientů byl transparentní.

 Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim klientům i vůči veřejnosti.

III.             Historie

 Vždy při psaní kapitoly „historie“ přemýšlíme, co vše z původního záměru Horizontu zbylo a co bylo vlivem vnějších okolností, potřeb a poptávky změněno.

V roce 2011 to bude deset let, co byl Horizont otevřen. Jeho budování však začalo ještě několik let před tím. Horizont měl být původně úplně jinde než je teď a měl být daleko větší.

Impuls pro jeho vybudování vzešel od Marty Jurkové. Ta za minulého režimu nemohla vykonávat farářské povolání „ v potu tváře  si a na denní chléb“ vydělávala jako pečovatelka. Byl to pro ni jiný způsob služby bližním. Pracovala v několika domech s pečovatelskou službou. Nejednou se stalo, že po skončení pracovní doby pečovatelské služby, tzn. poté, co všechny pečovatelky odešly, některý z obyvatel domu spadl, nemohl vstát a musel na pomoc čekat do druhého dne a někdy se pomoci ani nedočkal.

Nemuselo jít vždy o pád či zranění, ale třeba „jen“ o prasklou žárovku, vypadlé jističe atd. Model domova s pečovatelkou službou se jí však zdál vhodný kvůli soukromí klientů-obyvatel. Nechtěla vybudovat nový „domov důchodců“, kde leží několik lidí na pokoji a po chodbách se pohybuje personál v bílých pláštích. Paní Jurkové  šlo o zajištění stálé péče, resp. možnosti se na někoho v případě potřeby dovolat při zachování soukromí. A zároveň o co nejnižší náklady. Tehdejší poměry však nové iniciativy spíše dusily než podněcovaly.

   Změna nastala po roce 1989. V devadesátých letech vznikaly neziskové organizace jak „houby po dešti“.  Z lůna mnohých církví vyrůstaly iniciativy, které se snažily zaplnit díry a nedostatky v systému sociálních služeb. Tehdy vznikla i Diakonie a misie Církve československé husitské, jejíž předsedkyní správní rady byla zvolena paní Marta Jurková.

 Pro uskutečnění svého záměru se jí podařilo získat velký dům v Belgické ulici, původně patřící Církvi československé husitské. Co se jí však nepodařilo sehnat, byl dostatek prostředků pro jeho rekonstrukci a přestavbu. Dům byl rozestavěný a další potřebné peníze byly v nedohlednu. Řešením v této situaci byl prodej domu v Belgické a koupě menšího, který by se dal jednoduše uzpůsobit, ale v menším rozsahu, původnímu projektu v Belgické. A tak vznikl Horizont – penzion pro seniory.

Možná bylo pro „matku zakladatelku“ bolestné slevit z původního záměru. Zpětně viděno to však bylo k dobrému. Pro zařízení, určené seniorům, je klidný a rovinatý Suchdol mnohem vhodnější, než rušné centrum Prahy.  Také změnu velikosti  teď považujeme za požehnání. Domníváme se, že „malost“ Horizontu, je jeho hlavní výhodou. Mnohem lépe se tu tvoří osobní a individuální vztahy mezi obyvatelkami navzájem, mezi nimi i personálem a v posledních letech je tomu podobně i s klienty denního stacionáře. Návštěvy, které k nám přijdou poprvé, často označí prostředí Horizontu za „rodinné“. Nebudeme popírat, že nás takové komentáře těší a snažíme se takové prostředí zachovat.

Další věcí, která patřila k původnímu záměru a která funguje dosud a doufáme, že bude i nadále, že Horizont slouží jako „model soužití generací“. Už od začátku bylo snahou zajistit nepřetržitost služeb pomocí mladých lidí, kteří by v Horizontu bydleli a  zároveň byli ochotní pomoci svým starším spolubydlícím. Tento model funguje dosud ke spokojenosti obou stran.

Po otevření Horizontu došlo k navázání spolupráce s místní pečovatelskou službou a stacionářem, které provozovala zdejší MČ a k  následnému přemístění těchto služeb do Horizontu.

 Postupně – hlavně od roku 2004 – jsme se začali pokoušet obohacovat život našich obyvatelek nabídkou různých kulturně společenských aktivit. Frekvence těchto akcí se zvyšovala a domníváme se, že nabídka těchto akcí je poměrně dosti bohatá a rozmanitá. Za zmínku stojí i to, že většinu těchto akcí pro nás vykonávají dobrovolníci. Jinak by to u tak malého zařízení, s tak malými prostředky, nešlo.

 K akcím v Horizontu se od roku 2006 přidaly „výjezdní akce“ – výlety. Od té doby jsme viděli většinu památek ve Středočeském kraji, které jsou vhodné pro seniory a špatně pohyblivé občany. Ačkoli jsme tyto volnočasové aktivity zamýšleli především pro stálé obyvatelky Horizontu, situace se časem změnila a teď je navštěvují především senioři z blízkého i vzdálenějšího okolí.

 V roce 2006 přišel nový zákon o sociálních službách. Původně jsme chtěli mít registrované 3 služby – domov pro seniory, pečovatelskou službu a denní stacionář. Na pražském magistrátu nás však upozornili, že u tak malého zařízení jako je Horizont není registrace domova pro seniory reálná. Bylo by potřeba příliš mnoho změn a hlavě provoz by vzhledem k počtu obyvatel byl příliš nákladný a tedy nehospodárný. Registrovány máme tedy jen služby dvě. Zpočátku jsme z toho byli zklamaní, ale zpětně jsme úředníkům z magistrátu dali za pravdu.

V roce 2007 se skokově zvýšil zájem o denní stacionář. Zájem projevili především klienti s demencí (resp. jejich příbuzní). Pro tyto klienty jsme zajišťovalo programy nové volnočasové aktivity. Zájem o stacionář dosud trvá a v tomto roce jsme poprvé několik zájemců museli odmítnout. 

Od té doby Horizont funguje bez výraznějších změn. Zmíníme se tedy o jednotlivých službách poskytovaných naší organizací.

IV.             Současnost

 –         v letošní roce už podruhé provoz stacionáře a kulturně společenské programy pro seniory podpořilo svým grantem v rámci programu „Dobré sousedství“ Letiště Praha a.s.

Z aktivit stacionáře byly z tohoto grantu podpořeny arteterapie, muzikoterapie a fyzioterapie.

Z akcí otevřeným všem seniorům to bylo několik koncertů a přednášek.Tyto akce pro nás většinou dělají dobrovolníci, přátelé a známí. Díky podpoře Letiště jsme si sem mohli už druhým rokem akce pozvat i několik profesionálů a dostali jsme se tak o úroveň výš.

 –         z projektů, které začaly už v loňském roce a pokračovaly i letošním je Veřejná služba –  program MČ Praha 6 pro podporu seniorů. V rámce tohoto programu jsme pokračovali ve spolupráci s SDM Sedlec. Už podruhé jsme udělali výměnnou návštěvu s naším stacionářem, společně jsme si zazpívali, dostali jsme od nich dárky pro klienty   pečovatelské  služby i stacionáře. Opět to bylo příjemné oživení pro obě strany a  domníváme se, že byla započata „tradice“, kterou budou chtít obě strany udržovat. Dále jsme opět požádali o koncert soubor Bělásek a nově se nám ozval ing. Kašpar a přišel nám vyprávět a promítat o svých cestách po Himalájích.

 –         pracovní tým denního stacionáře začal s pravidelnou týmovou supervizí. Osvědčila se a  nakonec nahradila supervizi individuální, o kterou má zájem už necelá polovina personálu.  Podaří se mám v budoucnu něco takového i v týmu pečovatelské služby?

 –         výraznou změnu doznaly v tomto roce naše internetové stránky. K nové úpravě jsme    přistoupili především proto, že  jsme chtěli odlišit jednotlivé poskytované služby.

      Dříve byly  podstatné materiály (poslání, cíle, principy, cílová skupina) formulovány  pro celou organizaci (podobě jako je tomu v této zprávě). Z hlediska standardů to však

      bylo nevyhovující. V současné podobě tedy může zájemce o tu kterou službu číst    pouze to, co se této služby týká.

 –         další novinkou posledního roku, kterou bychom chtěli zachovat jsou „fotoodpoledne“. Jednou za půl roku jej zařadíme do programu mezi naše odpolední otevřené akce. Promítáme při něm všechny fotky, které jsme pořídili ve stacionáři, na výletech, na našich společenských akcích, při dni seniorů, předvánoční besídce, při koncertech a přednáškách atd. Senioři, kteří sem na promítání fotografií přijdou, si mohou osvěžit paměť. Dále se mohou zúčastnit příbuzní klientů stacionáře, kteří tak získají konkrétnější představu o tom, co se v Horizontu děje a co vše nabízí. Lidé, kteří k nám dosud nechodili a činnost Horizontu znají jen z občasných příspěvků do místního zpravodaje, mohou také získat lepší představu o naší činnosti. Zájemcům, kteří o nějakou fotografii projeví zájem, necháme vyvolat nebo ji pošleme mailem. V roce 2010 jsme fotoodpoledne uspořádali 2x. Obě se setkaly se slušným ohlasem a proto bychom s nimi rádi pokračovali.

 –         během roku se nám díky iniciativě kolegyň, které stále přichází s novými nápady na výtvarné činnosti, začaly hromadit výrobky pořízené ve stacionáři. Proto jsme tradiční odbytiště našich výrobků, při otevření Suchdolského betlému, doplnili o další prodejní příležitosti. Opět to bylo díky iniciativě nových kolegyň, které si otevřeli prodejní stánek na několika akcích své školy Jabok. V rozpočtu se příjem z prodeje samozřejmě ztratí, ale pro uživatele služeb je důležité, že o výsledky jejich práce je zájem a mohou být nějak užiteční.

Pro příští rok máme od MČ Suchdol přislíbenou možnost prodeje i na dalších akcích a doufáme, že stejně nakloněný nám bude i Jabok.

 –         a konečně stojí za zmínku malování, které bylo zátěžovou zkouškou pro klienty i pro nový personál. Ti všichni v ní obstáli na jedničku.

V.                Pečovatelská služba

 –         je registrovanou sociální službou (identifikátor 2253794).

V loňské výroční zprávě jsme mezi novinkami roku 2009 uváděli přijetí sociální pracovnice. Nastoupila v samém závěru roku, takže jsme tuto změnu ještě nemohli hodnotit. Po roce už ji hodnotit můžeme a nemůžeme ji hodnotit jinak než kladně. Poloviční úvazek věnovaný dokumentaci, individuálnímu plánování a dalším administrativním a formálním záležitostem zde je opravdu znát. Dlouho jsme si mysleli, že tato pozice není v tak malé organizaci nezbytná. Zkušenost z posledního roku nás však přesvědčila, že pokud není přímo nezbytná, je minimálně velmi užitečná. Jistě je to i díky kvalitám naší kolegyně na této pozici. Udělala nám pořádek v „papírech“ a vytvořila funkční a přehledný systém individuálního plánování. To je hlavním (i když ne jediným) obsahem její práce. Dokáže si najít cestu ke klientům a získat jejich důvěru a ti si díky společnému plánování a rozhovorům sami  zjišťují, co všechno mohou zvládnout a co naopak nemohou a v čem je třeba přijmout cizí pomoc apod.

Ani v letošním roce jsme se nevyhnuli personální změně. Jedna pečovatelka odešla pracovat mimo oblast sociálních služeb a nahradila ji nová.

Na nezájem klientů jsme si nemohli stěžovat. Situace je však proměnlivá. I v tomto roce kvůli hospitalizacím, úmrtím, odlehčovacím pobytům, lázním atd. byla období, kdy práce bylo méně a naopak období, kdy měli kolegyně práce dost.

Celkově jsme služby poskytovali 94 uživatelům. Ke konci roku 2010 jsme evidovali 79 klientů, kteří službu pravidelně využívají. Nově jsme podepsali smlouvu se 14 uživateli. Naopak o 17 jsme přišli – 13 jich zemřelo a 4 se přestěhovali do rezidenčních zařízení nebo jsou dlouhodobě umístěni v LDN. Jak vyplývá ze souhrnné statistické tabulky na konci výroční zprávy, u většiny poskytovaných úkonů se jejich „odběr“ zvýšil. Jednoznačně největší zájem je o dovoz obědů. Často dochází k postupnému rozšiřování služeb tak, jak naši klienti stárnou a potřebují více a více pomoci. Dovozem obědů většinou začínají a postupně začínají využívat další úkony.

I v letošním roce jsme dělali anonymní průzkum spokojenosti. Jeho výsledky jsou dostupné na naší internetové stránce (http://www.centrumhorizont.cz/?p=572).

VI.             Denní stacionář

je druhou námi poskytovanou registrovanou službou (identifikátor 4721158).  V letošním roce jej navštěvovalo celkem 17 klientů. 11 z nich bylo v nějakém stupni demence, 6 jich navštěvovalo stacionář spíše kvůli společenskému kontaktu, neboť především z důvodů špatné pohyblivosti, jsou jiné možnosti vyhledávání kontaktu značně omezené. Někdy je však tato hranice nezřetelná a klienti spadají do obou skupin.

Ani ve stacionáři jsme si nemohli na nezájem stěžovat. V prvním čtvrtletí sice nebyl

naplněný. To se však na jaře změnilo a v druhé polovině jsme museli zájemce naopak odmítat, nebo aspoň limitovat využívání stacionáře jen na určité dny. Několik klientů muselo přestat stacionář využívat kvůli zhoršení zdravotního stavu. U jedné klientky se naopak stav zlepšil natolik, že se obešla bez cizí pomoci a mohla zůstávat sama doma. Ke konci roku využívalo stacionář pravidelně 12 klientů.

       Zájem o pobyt ve stacionáři  projevovalo postupně stále víc zájemců z MČ Praha 6. Proto jsme požádali tuto MČ o menší podporu, které se nám skutečně dostalo.

Program jsme ke konci roku obohatili o reminiscenční terapii. U klientů jsme se s tím setkali s velmi dobrým ohlasem, proto bychom v pravidelných vzpomínkových setkáních rádi vytrvali.

V naplňování standardů jsme pokrok udělali především v individuálním plánování s klienty a to zvláště díky kolegyni, která tuto oblast služby měla hlavně na starosti. Dále jsme nově pojali zjišťování spokojenosti klientů s fungováním stacionáře. Kvůli umožnění anonymity jsme spokojenost zjišťovali za pomoci externího pracovníka – psychologa, protože pro většinu klientů je vyplňování dotazníku nemožné a rozhovor s někým ze stálých pracovníků by mohl být na překážku otevřenosti, upřímnosti a kritičnosti uživatelů. Výsledky průzkumu jsou ke shlédnutí na adrese http://www.centrumhorizont.cz/?p=577

 Jak už bylo zmíněno, začal pracovní tým s pravidelnou týmovou supervizí. V „dějinách“ našich supervizních experimentů je to už třetí pokus. Zdá se však, že tentokrát se podařilo najít vyhovující podobu i supervizorku a neskončíme po několika setkáních.

 VII.          Penzion

 Poprvé po pěti letech zesnula jedna z našich obyvatelek. V Horizontu byla obyvatelkou nejnovější, ale zároveň druhou nejstarší. Po bolestivém únorovém pádu protrpěla celý rok, několik měsíců strávila v nemocnici. Pak se v září na pár měsíců vrátila. Zemřela v prosinci, krátce před svými 90. narozeninami.

V říjnu utrpěla jiná obyvatelka CMP s poměrně rozsáhlými následky. Od té doby je v nemocnici. Její stav se postupně zvolna zlepšuje a my doufáme, že se bude moci vrátit do svého bytu v Horizontu. Je však stále otázkou, nakolik pro ní budou služby denního stacionáře a pečovatelské služby dostatečné. V souladu s naší snahou umožnit obyvatelkám život v bytech penzionu dokud to jde, bychom se o to rádi pokusili i v tomto případě.

Většina obyvatelek zde bydlí od otevření Horizontu. Za těch deset let samozřejmě zestárly a sil jim ubylo. Nejstarší z nich oslavila 95., nejmladší 68. narozeniny. Věk ostatních se pohybuje většinou mezi 85 a 89 lety. Paradoxně ta nejstarší, je v mnoha ohladech v lepší kondici, než všechny ostatní.

V roce 2010 jsme dostali 16 žádostí o přijetí. Vyhovět můžeme jen jedné a to až začátkem roku 2011. Upřímně řečeno si přejeme, abychom ještě dlouho nikomu vyhovět nemuseli, jinými slovy, aby nám zde naše dosavadní obyvatelky vydržely co nejdéle.

Také u obyvatelek probíhá každoročně průzkum spokojenosti. Výsledky naleznete zde: http://www.centrumhorizont.cz/?p=600

V tomto průzkumu se ptáme hlavně na spokojenost s bydlením, prostředím, klidem, soukromím atd. Obyvatelky jsou také klientkami pečovatelské služby, proto se zapojují i do průzkumu spokojenosti s PS, kde jsou otázky více zaměřené na služby. Klientkou stacionáře byla v tomto roce jen jedna z obyvatelek. Ta se zapojila i do průzkumu stacionáře.

Nechceme si příliš lichotit, ale zdá se nám, ze už není tak zřetelné napětí mezi obyvatelkami a stacionářem. Dříve stacionář i jeho klienty vnímaly obyvatelky jako cizorodý element v jejich prostředí.

Skupina obyvatelek dále pokračuje v podpoře indického mladíka jménem Selva Kumar na studiích. Děje se tak v rámci projektu římsko-katolické arcidiecézní charity „Adopce na dálku“. Dříve jsme podporovali chlapce z Ugandy. Ten už vzdělání dokončil a v dopise nás informoval o tom, že už má práci a požádal nás, abychom pokračovali v podpoře někoho jiného. Selvovi táhne už na 18. rok. Každoročně nám referuje o svých studijních úspěších. Dvě z obyvatelek znalé angličtiny se zapojují do korespondence s ním – odepisují mu a pro ostatní překládají jeho dopisy.

 U. Selva Kumar, když jsme s ním začínali                                                

         A v roce 2010

VIII.       Kulturně – společenské akce pro seniory

 Tyto akce jsou otevřeny všem. Dobou konání jsou však orientované hlavně na seniory a zřídkakdy se stane, že na ně zavítá někdo v „produktivním“ věku. Program těchto akcí má poměrně ustálenou strukturu. Každá z pravidelných akcí má svůj okruh příznivců. Na biblické hodiny chodí většinou obyvatelky, pár lidí z okolí chodí na dokumentární odpoledne, pevné jádro má skupinka zájemců o výlety atd. Největší zájem je obvykle o programy s živým vystupujícím, což jsou besedy, přednášky a koncerty. Účast na těchto akcích se pohybuje mezi 13 – 23 lidmi. Značnou část z nich pro nás vykonávají mladí dobrovolníci.

 Už druhým rokem jsme si však mohli dopřát luxus s více profesionály a to díky podpoře Letiště Praha a.s. Několik akcí proběhlo také v rámci programu Prahy 6 „Veřejná služba“.

S dlouhodobým nezájmem se setkávaly hudební kavárny – společný poslech reprodukované klasické hudby. Proto jsme se je rozhodli ke konci roku ukončit.

Vzhledem ke „komornímu“ prostředí, bývá zde na takových akcích neformální a uvolněná nálada, díky níž se účastníci neostýchají na něco zeptat, pronést nějakou poznámku či připomínku  nebo vlastní zkušenost apod. Také vystupující  – zvláště neprofesionály – taková atmosféra zbavuje ostychu a stresu.

IX.             Dobrovolnictví

Jak jsme se zmínili, značnou část otevřených akcí pro seniory vykonávají dobrovolníci. Máme určitý okruh lidí, kteří sem každoročně chodí přednášet nebo muzicírovat. Každý rok se snažíme doplnit je někým novým, což se nám s pomocí Boží daří. Díky nim je program Horizontu poměrně rozmanitý a přitažlivý a patří jim za to náš veliký dík.

 Druhou podobu dobrovolnictví představuje zajištění pohotovostních služeb pomocí mladých lidí, kteří jsou zde ubytovaní. Funguje to už deset let a je to jeden z původních cílů celého projektu – „model soužití generací“. U někoho je vztah s obyvatelkami pevnější, u někoho méně, ale stále to považujeme za funkční model. Někdy jsou vztahy mezi našimi „pohotovostními“ dobrovolnicemi a obyvatelkami takové, že dámy chodí slečnám např. na promoci, jako tomu bylo právě v tomto roce.

 I letos jsme se s jednou slečnou museli rozloučit – odešla studovat na Moravu. Ostatní 3 s námi strávily celý rok.

Při zapojování dobrovolníků do registrovaných služeb máme několik pokusů za sebou, které však neměly dlouhého trvání. Je pravda, že ve vyhledávání těchto dobrovolníků nejsme příliš aktivní. Změnit to, je jedním z našich cílů do budoucnosti. Nejvíce si dovedeme představit zapojení dobrovolníků do péče ve stacionáři.  Už v letošním roce nám jedna dobrovolnice pomáhala „rozjíždět“ reminiscenční terapii a byli bychom velmi rádi, kdybychom s ní zůstali v kontaktu i nadále. Mohla by to být taková „první vlaštovka“.

X.                   Statistika služeb a aktivit v letech 2004 – 2010

Jde o souhrnnou statistiku za celou organizaci, tj. za obě registrované služby (denní stacionář a pečovatelkou službu) plus doprovodné programy a fakultativní služby.

Při prohlížení tabulky je třeba mít na paměti, že zatímco některé služby se dříve počítaly na „úkony“, od roku 2007 jsou přepočítávány na  hodiny.

Tato tabulka samozřejmě nevyčerpává všechny aktivity Horizontu. Akce, které se nám „nevešly“ do žádné z položek, jsou např. návštěvy z několika základních škol, během nichž se děti ptaly seniorů na dětství, nebo pomoc a účast dětí a učitelek při arteterapii, návštěva SDM Sedlec s klienty stacionáře a naopak návštěva jejich klientů na koncertě v Horizontu, výměnná návštěva stacionáře v domově E.Purkyňové v Šolínově ulici atd.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nákupy a pochůzky 162 69 103 207 196 238 242,25
Dovoz obědů 12 468 12 619 10 612 13 573 13 846 15 559 17 250
Úklidy a pomoc v domácnosti 298 366 454 597,75 607 624,75 641,75
Praní prádla (počet praček) 72 114 133 190 173 207 177
Pomoc s hygienou, ranní toaletou, WC 194 264 268 361,5 478 331 372,25
Podání jídla postiženému 356 359 484 261 205 272 290
Přítomnost u klienta v domácnosti  * 754 707 801 327 111 36,5 16,5
Denní pobyt ve stacionáři                *       579 895 1379 1251
Doprovod   13 11 107,25 170 121 47,5
Jednoduché ošetř. úkony                  ** 60   684 470      
Fyzioterapie                                      +   11 36 22 33 31 43
Muzikoterapie                                   +         17 25 24
Arteterapie                                        +       11 30 36 41
Reminiscenční terapie                       +              
Pedikúra                                            + 20 21 23 27 69 70 75
Masáže                                              + 38 47 43 55 45 38 41
Doprava po Suchdole                       ++         547 1350 1132
Doprava mimo Suchdol                    ++         752 1164 1789
Trénink paměti     10 9      
Bohoslužba 20 19 20 22 19 19 17
Biblická hodina 40 40 38 37 38 43 39
Videokavárna 12 12 12 11 11 15 16
Hudební kavárna 35 37 32 36 28 33 35
Promítání dokumentárních filmů   28 38 33 38 41 45
Společenská odpoledne pro seniory 4 5 4 4 3 3 3
Koncerty 4 8 13 13 10 12 10
Dětská vystoupení 2 3 1 1 1 4 4
Přednášky a besedy 11 27 20 21 22 25 23
Výlety   1 9 11 9 9 8
Kursy pro seniory 1 1   2 1 1 1

dohled nad klientem v domácnosti a pobyt ve stacionáři jsme v letech 2003 – 2006   nerozlišovali a údaj uvedený v tabulce je v hodinách. Od roku 2007 je dohled v domácnosti uveden v hodinách a pobyt ve stacionáři ve dnech. 

**           od r. 2008 zahrnuty v jiných službách, nejčastěji pomoc s hygienou

+             uvádíme počet návštěv toho, kdo službu nebo aktivitu vykonává, nikoli počet hodin nebo   obsloužených klientů

++           jednotkou je jedna cesta na území MČ Praha – Suchdol  (nejčastěji jde o dopravu do   stacionáře, střediska os. hygieny, k prakt. lékaři apod.)

+++         jednotkou je 1 km  (nejčastěji jde o dopravu do stacionáře, na vyšetření do  nemocnic apod.)

XI.                   Plány do budoucna

 – V následujícím roce oslavíme deset let od otevření Horizontu. Při této příležitosti se počítá s výměnou předsedy střediskové rady. „Matku zakladatelku“ Martu Jurkovou vystřídá na této pozici někdejší ředitel Diakonie a misie CČSH ing. Jiří Füzér.

– Víme, že nás opět čeká minimálně jedna personální změna – vystřídá se sociální terapeutka (a klíčová pracovnice klientů) ve stacionáři.

– Rádi bychom vyzkoušeli ve stacionáři nové aktivizační prostředky, tentokrát vyplývající z metod dramaterapie. V době psaní této zprávy se už v tomto ohledu něco děje a za rok jistě budeme zkušenější.

– A v tom, co děláme dobře, bychom rádi vydrželi a v tom, co neděláme dost dobře, bychom se rádi zlepšili. Budeme vděční za jakýkoli podnět, připomínku, doporučení, komentář, názor  …

 XII.                 Finanční zpráva

 Výnosy i výdaje uvedené v grafech a tabulkách níže jsou za celou organizaci, nikoli za jednotlivé služby. Vyúčtování za jednotlivé služby předkládáme institucím, které nás podporují, pokud je tento požadavek součástí darovací smlouvy či rozhodnutí nebo pokud  o to tyto instituce projeví zájem.

 VÝNOSY :

CELKEM                3 846 270 Kč 100%
příjmy od klientů                2 160 971 Kč 56%
Ministerstvo práce a sociálních věcí                1 050 000 Kč 27%
MČ Praha-Suchdol                   390 000 Kč 10%
Magistrát HM Praha                   108 200 Kč 3%
Letiště Praha a.s.                     50 000 Kč 1%
Praha 6                     40 000 Kč 1%
Sponzorské dary + Tříkrálová sbírka                     39 664 Kč 1%
Jiné ostatní výnosy                       7 435 Kč 0%

VÝDAJE:

 PROVOZNÍ NÁKLADY

celkem:                2 421 936 Kč 100%
jiné služby (hl. obědy od exter. dod. )                1 059 488 Kč 44%
odpisy HIM                   572 386 Kč 24%
opravy a údržba                   179 129 Kč 7%
energie                   159 457 Kč 7%
právní a ekonomické služby                   122 360 Kč 5%
materiál,čistící a hyg.potřeby                   115 336 Kč 5%
spoje                     89 628 Kč 4%
vybavení DHIM                     28 382 Kč 1%
kancelářské potřeby                     25 170 Kč 1%
vzdělávání                     22 000 Kč 1%
pojištění                     20 358 Kč 1%
propagace a reprezentace                     17 554 Kč 1%
bankovní poplatky                       5 633 Kč 0%
cestovné                       3 183 Kč 0%
jiné ostatní náklady                       1 872 Kč 0%

 OSOBNÍ NÁKLADY

celkem                1 712 835 Kč 100%
mzdy                1 128 221 Kč 66%
odvody na soc. a zdrav. pojištění                   404 232 Kč 24%
DPP                     90 703 Kč 5%
DPČ                     65 484 Kč 4%
životní pojištění                       9 600 Kč 1%
penzijní připojištění                       9 600 Kč 1%
zákonné pojištění zaměstnanců                       4 995 Kč 0%

PODĚKOVÁNÍ

 Děkujeme především Pánu Bohu za vše

a dále

DĚKUJEME

– našim klientkám a klientům za trpělivost, s jakou snášeli případnou nedokonalost našich služeb i nás samých,

– našim milým kolegyním a spolupracovnicím za podobnou snášenlivost vůči nám i občasným rozmarům našich klientek a klientů,

– našim „pohotovostním“ dobrovolnicím za bdělost a ochotu při jejich službách,

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské části Praha – Suchdol, Magistrátu hlavního města Prahy, Letišti Praha a.s. a dalším našim sponzorům za finanční podporu,

– všem dobrovolníkům za věnovaný čas, za ochotu a pečlivost, s jakou si připravili svá vystoupení a programy pro naše seniory a seniorky,

– za příkladnou ochotu a spolupráci  DĚKEJEME 

– panu starostovi a Úřadu MČ Praha – Suchdol 

– našim účetním

– členům střediskové rady

– panu místním lékařům a jejich zdravotním sestrám

– restaurace Na Farmě a jejím zaměstancům

a všem dalším dobrým duším, na něž jsme pro množství jmen a pro naši slabou paměť zapomněli, za vše dobré, co pro nás udělali. Věříme, že nic z toho nakonec zapomenuto nebude a skryto nezůstane.