VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

I. Pár slov úvodem

Jako pro všechny poskytovatele sociálních služeb, byl rok 2007 ve znamení změn vyplývajících z nového zákona o sociálních služeb, nových smluv, nových cen, registrace poskytovatelů u krajských úřadů atd. Pro Horizont tomu nebylo jinak. Především proces registrace dopadl jinak, než jsme plánovali.

Dá se říci, že jsme v posledním roce zažili takový „průvan“ změn vlastně v celém Horizontu – ve službách, které poskytujeme, v aktivitách pro uživatele, v personálu, v dobrovolnících … Změny ve složení a počtu klientů v terénních a ambulancích službách jsou obvyklé a nepřekvapily nás. A tak jediné, co se nezměnilo, je složení obyvatel penzionu. Jsme tomu rádi, neboť, když nás některý z nich opustí, bývá to v našem případě odchod na věčnost.

Teď jen stručně uveďme, že ten „průvan“ snad vedl k pročištění vzduch a byl ve finále užitečný. Zmíněné změny nebyly až zas tak dramatické a zmíníme se o nich podrobně později.

Avšak i nadále poskytujeme služby seniorům v co nejširším spektru, snažíme se jim vyjít vstříc, máme je rádi a jsme rádi, že s nimi a pro ně můžeme i nadále pracovat. Rozhodně to není tak, že kdyby někdo navštívil Horizont v roce 2006 a na začátku roku 2008, domníval by se, že je v úplně jiném zařízení.

II. Základy a zásady

Horizont určitě nevznikl náhodou, ani příležitostně, ani bez ideje a vize. Založili ho členové Církve československé husitské a tato církev jej zřídila. Nikoho pro to nepřekvapí, že v základech je křesťanská víra a morálka, jejímž ze dvou základních pilířů je péče o bližní v tom nejširším slova smyslu. Zde se nabízí veliké pole působnosti a lidé, kteří stáli u počátků Horizontu si z něj vybrali skupinu seniorů a začali na něm obhospodařovat své malé políčko.

Zakladatelé Horizontu už z předchozího režimu měli zkušenost s péčí o seniory. Vnímali, že je to skupina ohrožená, že je to skupina odsouvaná na okraj, která mnohdy nedokáže prosazovat své zájmy a leckdy se jí nedostává sil a energie ani k péči o sebe sama. Po roce 89 roce se začala situace zlepšovat a k tomuto úsilí o zlepšování celkového postavení seniorů ve společnosti jsem se chtěli svým „skromným způsobem“ připojit i my.

Zásadami jimiž se Horizont řídí vyplývají z křesťanské orientace jeho zakladatelů. To samozřejmě nevylučuje z řad našich uživatel ani z řad personálu ty, kteří s námi tuto orientaci nesdílejí. Požadavkem současné doby je naopak to, aby duchovní orientace zůstávala poněkud v závorce a aby křesťanskou víra a skutky nahrazovaly „ideály humanitní“. Proto i my často své smysl svého konání a snažení vyjadřujeme v sekularizované podobě:

Posláním Horizontu je poskytovat komplexní sociální péči, služby a pomoc především seniorům a dospělým občanům s mentálním i fyzickým postižením, kteří nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči, zamezovat jejich sociálnímu vyloučení, poskytnout jim nové domácí prostředí, vyhovující životní prostředí a přiměřené sociální kontakty pomocí trvalého ubytování v penzionu a pobytu ve stacionáři nebo je udržet v jejich domácím prostředí a vztazích pomocí pečovatelské služby a nabídnout jim rozmanité a přiměřené aktivity a životní program.

Cílem Horizontu je

zvýšení, respektive udržení soběstačnosti uživatelů

tam, kde to není možné, usilovat o to, aby kvalita života a prostředí utrpěla co nejméně.

– umožnit prožití klidného stáří a příjemných chvil navzdory různým komplikacím, které s sebou vyšší věk přináší.

poskytovat pocit domova, bezpečí, důvěry a zázemí při zachování soukromí uživatelů

udržovat dosavadní síť sociálních vztahů, respektive spoluvytvářet a budovat vztahy nové. Tam, kde rodina není, respektive nefunguje, se ji pokusit podle možností a přání klienta nahradit nebo doplnit.

vytvářet vztahy a komunitu mezi uživateli služeb i uživateli a personálem prostřednictvím společných aktivit.

– integrovat nově příchozí do stávajícího společenství v domově i v okolí a pomáhat jim v orientaci a využívání místních institucí

umožnit kontakt s různými generacemi formou otevřených a všem přístupných aktivit a formou zapojením mladých dobrovolníků do projektu

aktivizovat a stimulovat uživatele služeb nabídkou rozmanitých programů.

umožňovat zapojení uživatelů do chodu zařízení a napomoci tak jejich seberealizaci

citlivě doprovodit uživatele i v závěru života

Cílovou skupinou, které se snažíme pomáhat, jsou lidé, jejichž soběstačnost je především z důvodů věku nebo zdravotního stavu omezena a snížena a přitom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči. Těm nabízíme trvalé ubytování v domově nebo pomoc prostřednictvím pečovatelské služby.Těm, kdo se bez trvalé přítomnosti další osoby neobejdou, nabízíme ambulantní docházení do stacionáře.Skupině seniorů se věnujeme proto, že ze zkušeností víme, že všichni senioři v určitém věku a situaci pomoc potřebují, a že rodina často nemůže nebo nechce věnovat se jim tak, jak by potřebovali.Občanům, jejichž soběstačnost je natolik snížena, že potřebují pomoc i v úkonech základní sebeobsluhy a nepřetržitou přítomnost další osoby, ale nikoli nepřetržitou zdravotnickou péči, nabízíme pobyt v denním stacionáři. Podle svých možností se snažíme pomáhat i jiným osobám v těžké životní situaci.

Principy, na nichž naše práce stojí, vychází z křesťanské morálky a lze vyjádřit slovy „láska k bližnímu“, případně „úcta k člověku“, nebo „respekt k osobě“. Ačkoli si sami o sobě neděláme iluze, že bychom byli schopni vůči našim bližním vždy jen pozitivních citů a vztahů, usilujeme o to, aby alespoň naše jednání vůči uživatelům i zaměstnancům těmto principům odpovídalo.+ S výše zmíněnými principy je neodmyslitelně spojena svoboda, která je jednou z nejdůležitějších hodnot. Víme však, že právě senioři jsou o ni často připravováni, a to i svými blízkými. Odmítáme využívání jejich znevýhodněné situace, úbytku sil, handicapu apod. a zříkáme se manipulace s nimi, rozhodování za ně atd. I ti kteří nejsou schopni názory a vůli pregnantně vyjadřovat, jsou schopni dát najevo libost či nelibost. Motivujeme a vyzýváme uživatele aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali – otevřeně i anonymně.

+ Snažíme se, aby péče byla přiměřená každému z uživatelů, aby odpovídala přáním a potřebám každého z nich osobně a jeho zvláštní situaci a také, aby odpovídala všem jejich potřebám – duševním, duchovním, sociálním i tělesným.

+ Usilujeme o vstřícnost a otevřenost vůči všem a odmítáme jakýkoli „dvojí metr“ při plánování péče. Možnost využívat našich služeb je otevřená všem zájemcům cílové skupiny (s přihlédnutím ke kapacitě zařízení). + při výběru klientů pro službu se snažíme o maximální objektivitu. Služby nesmí být nikomu odmítnuty na základě barvy pleti, pohlaví, přesvědčení ani osobních antipatií.+ pokud nemůžeme vyhovět všem, snažíme se, aby výběr klientů byl transparentní.

Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim klientům i vůči veřejnosti.

III. Jak jsme začínali

Horizont vznikl jako jedno ze středisek Diakonie a misie CČSH. Také ostatní střediska se věnují sociálním službám – seniorům i mládeži. Horizont byl a je jediné středisko působící v Praze.

Ideou bylo vyplnit mezeru mezi „domovy důchodců“ a „domy s pečovatelksou službou“. Tato idea byla výsledkem zkušeností z domu s pečovatelskou službou. Opakovaně se v něm stalo, že po skončení pracovní doby pečovatelek se někomu z obyvatel něco přihodilo a on se pomoci dočkal až následující den ráno. Ve snaze tomu zabránit a s vědomím toho, že nepřetržité zabezpečením personálem by bylo příliš nákladné, vymyslela paní Jurková řešení – noční a víkendové služby pokrýt mladými lidmi, především studenty, kteří by u v domě mohli bydlet. V bytech seniorů by bylo signalizační zařízení, kterým by si ve dne pečovatelky a v noci pohotovostní službu mohli přivolat. V tomto smyslu začala jednat.

Diakonie a misie získala velký dům v Belgické ulici a začala jej přestavovat na vysněné zařízení. Ukázalo se však, že na tak rozsáhlou rekonstrukci tak velkého domu se nepodaří sehnat dostatek prostředků. Dům byl proto vyměněn za vilu v pražském Suchdole. Po této transakci zbylo ještě dost prostředků na přebudování a rozšíření vily. Ta sloužila původně jako komerční penzion se jménem Horizont. Toto jméno se nám líbilo a rozhodli jsme se ho penzionu ponechat.

V červnu 2001 se do něj nastěhovali noví obyvatelé. Po otevření Horizontu jsme navázali kontakt s Úřadem místní MČ. Došlo k navázání spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb, konkrétně pečovatelské služby a denního stacionáře. PS i stacionář na Suchdol už fungovaly a teď došlo k prolnutí a sloučení personálu všech tří služeb. Tato spolupráce fungovala ke spokojenosti všech tří stran (Horizontu, Úřadu MČ i klientů) po celých pět let. Byla sepsána smlouva o spolupráci, Úřad MČ poskytoval Horizontu na provoz PS a stacionáře pravidelně dotaci a kontroloval její hospodárné využívání. Zbytek provozu byl pokryt z příjmu od obyvatel penzionu a z dotace MPSV, později i pražského magistrátu, ještě později jen z příjmu od obyvatel magistrátu HMP.

Střediska Diakonie a misie CČSH jsou rozmístěna v různých částech republiky a ústředí sídlilo v Praze. To se ukázalo jako dosti nepraktické při uzavírání různých smluv, jednání s úřady, které probíhalo v místě působení jednotlivých středisek, ale muselo probíhat z Prahy. Proto DM v roce 2003 udělila jednotlivým střediskům právní subjektivitu. Od roku 2004 byl tedy Horizont podstatně samostatnější než dosud. Zároveň s touto změnou souviselo mnoho administrativní práce a starostí.

S platností zákona 108/2006 Sb. byla smlouva ukončena. Dotace ze strany MČ získáváme formou jednoročního grantu a tato dotace ( a vlastně dotace i ostatních donátorů) se výrazně snížila. Horizont si však mohl ponechat příjmy od klientů stacionáře a PS (do té doby je odevzdával) Úřadu MČ. Zároveň smlouvy s uživateli mohl Horizont uzavírat sám (dosud jsme museli čekat na rozhodnutí Úřadu). Tato situace dosud trvá. O různých změnách které přinesl letošní rok se zmíníme v příslušných kapitolkách.

IV. Letošní rok

– byl především ve znamení registrace poskytovatele sociálních služeb. Tato registrace se neobešla bez komplikací. V září jsme byli pozváni na Magistrát ke schůzce ohledně registrace. Byli jsme upozorněni na několik nedostatků v žádosti – především ohledně vyplněných formulářů. Prý neodpovídají tomu, co je na webu magistrátu. Zpětně jsme zjistili, že to je pravda. Ale na svou obhajobu uveďme, že formuláře jsme si stahovali do počítače v dubnu, kdy tam ještě byla stará verze. To, že došlo ke změně, jsme se nedozvěděli, protože to na první pohled nebylo na magistrátní webu patrné – zjistit se to dalo až poté, co se formulář znovu stáhl a otevřel. Ale zároveň přiznáváme, že některé nedostatky v přílohách z žádosti byly. Ty jsme se pokusili odstranit, opravenou žádost jsme v požadovaném termínu podali a byli jsme zaregistrováni, jako poskytovatel sociální služby denní stacionář a pečovatelská služba.

Zmíníme se stručně o tom, jak jednotlivé služby probíhaly.

V. Pečovatelská služba

V registru poskytovatelů sociálních služeb je pečovatelská služba Horizont registrována pod číslem 2253794.

V letošním roce byl o pečovatelskou službu zatím největší zájem. Začali se nám ozývat klienti nejen ze Suchdol, ale i přilehlých MČ – z Dejvic a Lysolají. Také spektrum služeb je rozmanitější. Nejde už zdaleka jen o dovoz obědů a úklidy. Je to do značné míry tím, že klientům kterým služby poskytujeme už delší dobu, čím dál tím víc ubývají síly a oni potřebují intenzivnější pomoc. V jednom období jsme zvažovali i přijetí nové pracovnice. Vzhledem k proměnlivosti uživatel pečovatelské služby, způsobené křehkostí stáří, která vede k častým hospitalizacím a dalším změnám, jsme od toho nakonec upustili. Několik klientů, kteří služby využívali dosti intenzivně bylo totiž dlouhodobě hospitalizováno.

Další změnou je to, že se obyvatelé penzionu stali klienty pečovatelské služby. Dosud jsme je vnímali (a oni sami sebe také) jako oddělené kategorie.

Došlo ke změně ve spolupráci s Úřadem MČ Praha-Suchdol. S koncem roku 2006 skončila smlouva mezi Horizontem a MČ o zajišťování pečovatelské služby. Klient uzavírá dohodu přímo s námi a nemusí čekat na rozhodnutí Úřadu. Tento způsob je určitě pružnější a umožňuje nám začít se službami bez nadsázky ze den na den poté co se zájemce ozve a proběhne u něj šetření.

Naštěstí však nekončila naše spolupráce ani podpora ze strany Úřadu. Dotuje nás formou grantu a dotace je podstatně nižší. Na druhou stranu si Horizont může nechávat příjmy od klientů, zatímco dříve je odevzdával úřadu. Ty jsou samozřejmě díky novému zákonu a z něj vyplývající změny ceníku vyšší, i když – podle očekávání – značná část klientů příspěvek nepobírá, protože jsou „jenom“ staří.

Celkově poskytla naše pečovatelská služba služby 87 klientům ze 3 MČ. Nově byla zavedena péče u 31 osob. Úbytek klientů byl naopak poměrně malý – 5 jich bylo trvale umístěno do rezidenčních zařízení, 7 jich zesnulo. I letos probíhal anonymní dotazníkový průzkum spokojenosti a opět byly výsledky dobré. Výsledky jsou na naší internetové stránce na adrese: v rubrice Průzkum súpokojenosti

Naše předsevzetí do dalšího období je samozřejmě nekončící práce na standardech, zlepšení dokumentace, pokročit ve využívání supervize a v upevňování systému klíčových pracovníků.

VI. Denní stacionář

V registru poskytovatelů sociálních služeb je denní stacionář Horizontu registrována pod číslem 4721158.

Po útlumu v roce 2006 jsme se zvláště v druhé polovině roku dočkali oživení. Příčin je více. Jednou z nich je zhoršující se stav některých klientů pečovatelské služby pro něž pobyt přestává být bezpečným. Navazující službou pro některé z nich může být stacionář. Jsme proto rádi, že naše organizace poskytuje obě služby. Dalším důvodem je to, že můžeme nabízet i dovoz uživatel do stacionáře a zpět.

Pro stacionář jsme v tomto roce přijali několik nových pracovníků na DPP nebo na částečný úvazek. Dosavadní personál už na dostatečně kvalitní poskytování služeb fyzicky ani vzděláním nestačil. Situaci poněkud komplikuje i to, že klienti mají různý druh postižení a nejsou tedy kompaktní skupinou. Přijetí nových pracovníků tedy bylo nezbytností. Máme tedy více klientů, více personálu i více aktivit než dříve.

Kromě klientů, kteří stacionář s větší či menší pravidelností využívají k dennímu pobytu, funguje také jako jakési společenské centrum pro seniory. Různé akce, které zde pořádáme využívají nejen uživatelé stacionáře, obyvatelé penzionu, ale i někteří klienti terénní pečovatelské služby a další zájemci ze Suchdol, Dejvic, Břevnova. Vytvořil se určitý okruh seniorů, kteří sem příležitostně chodí, vědí, že se tu setkají s někým známým, bodu moci pohovořit s vrstevníky i personálem, dozvědí se něco zajímavého nebo si poslechnou pěknou hudbu, zazpívají si a případně najdou i nové přátelé a známé. Domníváme se, že svou činností znatelně napomáhá k aktivizaci seniorů v dostupné lokalitě.

V následujícím období bychom rádi rozšířili nabídku služeb našim uživatelům o muzikoterapii a balneoterapii a také bychom rádi zlepšili vedení dokumentace a naučili se přestat spoléhat na to, že náš tým je malý a stihneme si vše podstatné o klientech říci.

VII. Penzion

V poslední výroční zprávě jsme psali, že Horizont jako penzion skončil a příští rok už z „penzionu pro seniory“ bude „domov pro seniory“. Ale nestalo se tak. Ukázalo se, že naše představa o transformaci z penzionu na domov byla naivní a byli jsme upozorněni na to, že je nepravděpodobné, že by zařízení tak malé jako je Horizont mohlo být registrováno jako „domov pro seniory“ – náklady na personál a jeho počet by byly neúměrně velké v poměru k počtu klientů. „Rodinnou“ velikost Horizontu však považujeme za přednost, která umožňuje to, že Horizont ze všech zařízení, která jsme mohli vidět nejméně působí jako instituce a nejvíce jako domov.

Chceme však zachovat i ubytování v penzionu jako sociální službu. Rozhodli jsme se tedy nevydat se cestou soukromých penzionů a nevýšili jsme nijak drasticky ceny za ubytování.

Jak bylo zmíněno, z obyvatel se stali i klienti pečovatelské služby. Došlo ke zřetelnějšímu oddělení prostoru mezi penzionem a stacionářem a obyvatelé penzionu jsou si vědomi, že celé přízemí je rezervováno jako stacionář a zázemí pečovatelské služby, které oni mohou využívat za stejných podmínek jako ostatní, senioři přicházející na různé aktivity a programy, které zde pořádáme.

Složení obyvatelek se nijak nezměnilo, jejich průměrný věk byl roce 2007 82 let. Na nedostatek zájemců si nemůžeme stěžovat. Letos si žádost o přijetí podalo do Horizontu 33 zájemců – více než trojnásobný počet bytů, které v Horizontu jsou. Více než v předchozích letech byla motivací k podávání žádostí obava z deregulace nájemného.

I u ubytovaných klientů proběhl průzkum spokojenosti, jehož výsledky se případní zájemci mohou přečíst na této naší internetové stránce v odpovídající rubrice.

Kéž by výsledky byly vždy tak uspokojivé jako dosud.

Skupina obyvatelek stále vytrvale pokračuje s podporou Ibrahima Sentanu z Ugandy v rámci projektu pražské arcidiecézní charity Adopce na dálku. Již pátým rokem mu tím, že si každý měsíc ušetří něco z důchodu, umožňují studovat. Je to poloviční sirotek a maminka se kromě něj stará ještě o několik dcer. Kromě finanční podpory se snažíme i o korespondenci s ním. Původně chtěl být učitelem, ale během let se rozhodl pro ekonomii. Pro srovnání otiskujeme první a poslední fotografii, kterou nám poslal. Z roztomilého kloučka se stal zamyšlený mladý muž.

VIII. Statistika služeb a aktivit

Opět přinášíme statistiku služeb a aktivit od roku 2003. Při prohlížení tabulky je třeba mít na paměti, že zatímco některé služby se dříve počítaly na „úkony“, od roku 2007 jsou přepočítávány hodiny. Ale i bez toho je patrný kvantitativní posun v posledním roce.

2003 2004 2005 2006 2007
nákupy a pochůzky 227 162 69 103 207
dovoz obědů 12 175 12 468 12 619 10 612 13 573
úklidy 323 298 366 454 597,75
praní prádla 59 72 114 133 190
pomoc s hygienou + WC 147 194 264 268 361,5
pomoc při podání jídla postiženému 293 356 359 484 261
dohled nad občanem v domácnosti i ve stacionáři 579 754 707 801 1 384
doprovod 13 11 107,25
jednoduché ošetř. úkony 60 684 470
biblická hodina 39 40 40 38 37
bohoslužby 22 20 19 20 22
pedikúra 25 20 21 23 27
masáže 37 38 47 43 55
rehabilitace a fyzioterapie 11 36 22
trénink paměti 10 9
videokavárna 12 12 12 12 1112
hudební kavárna 35 35 37 32 36
promítání dokumentárních filmů 28 38 33
společenská odpoledne pro seniory 3 4 5 4 4
koncerty 4 4 8 13 13
dětská vystoupení 2 3 1 1
přednášky a besedy 11 11 27 20 21
výlety 1 1 9 11
kursy pro seniory 2

IX. Dobrovolnictví

Všichni čtyři dobrovolníci, kteří vykonávají pohotovostní noční a víkendovou službu pro naše obyvatelky se s námi během roku rozloučili. Všichni už vyrostli ze studentského věku a našli si zaměstnání. Když jsme po nich chtěli, aby si kvůli registraci udělali kurs pro pracovníky v sociálních službách, usoudili, že jde o kurs tolik časově náročný, že by ho nedokázali sladit se svým zaměstnáním a budou se s Horizontem muset rozloučit.

Během roku jsme za ně hledali náhradu a zjistili jsme, že je to mnohem složitější než jsme čekali. Opravdu – najít spolehlivé lidi, kteří by se zavázali k dlouhodobější spolupráci se ukázalo být dosti náročné. O to více vděční jsme těm, kteří nám tu během let pomáhali dosud.

Nicméně s novými děvčaty, která jsme našli jsme moc spokojení a doufáme, že nám tato skladba pár let vydrží. Také naše obyvatelky k nim získali důvěru a oblíbili si je, čímž se plní jeden ze záměrů, s nimiž Horizont vznikl – soužití generací.

Dobrovolníci, kteří sem přicházejí pro to, aby obohatili život zdejším seniorům (- jak jsme zmínili, zdaleka nejen obyvatelům penzionu) formou přednášky, besedy či koncertu. Letos jich sem přišlo 33. Zdaleka ne všichni sem přišli poprvé. Zvlášť v oblibě jsou cestovatelské besedy. Často je to tak, že „přednášející“ , který se tu cítili dobře (a lichotíme si, že těch je většina) se sem po další např. prázdninové cestě vrací. Snažíme se ale shánět i nové tváře a domníváme se, že se nám to díky Bohu daří.

I díky této činnosti a nabídce Horizont zdomácněl v povědomí místních seniorů.

X. Novinky zavedené v průběhu roku

Novinky jsou jednak ve složení personálu – poněkud jsme se rozšířili a to o sociální terapeutku a dále o rehabilitační pracovnici. Ta pro nás pracuje už třetí rok, ale dosud vždy jen na DPP. V letošním roce se ukázalo nezbytné rozšíření spolupráce. Obě zmíněné pracovnice u nás pracují na částečný úvazek.

Z nově zavedených pravidelných aktivit má největší ohlas tzv. „arteterapie“, kterou v našem stacionáři vede výtvarnice Adriana Skálová. Tato obliba je jistě dána především osobností paní Skálové, která si dokáže klienty získat a nadchnout.

Grant Ministerstva zdravotnictví

Už podruhé (prvně to bylo v roce 2005) jsme získali grant MZ – tentokrát na trénink duše i těla, resp. na rehabilitační cvičení a cvičení paměti. Rehabilitační cvičení probíhalo pod vedením námi už ověřené a všemi cvičenkami oblíbené Edity Lachmanové. Seznámili jsme se s ní vlastně také díky MZ, když jsme v roce 2005 hledali někoho, kdo by pro náš cyklus zdravotnických přednášek v rámci projektů zdravého stárnutí udělal motivační přednášky o významu rehabilitačního cvičení.

Paní Lachmanová na nás působila přesvědčivě a proto nezůstalo jen u přednášek a cvičení jsem začali realizovat a v roce 2007 jsme na ně dostali grant MZ. Cvičení se ujalo a je o ně zájem. K naší lítosti nemohl být grant plně využit, neboť jsme s paní Lachmanovou změnili formu spolupráce z DPP na pracovní smlouvu a zapomněli jsme požádat MZ umožnění převedení prostředků z jedné kategorie do druhé. Kéž je pro nás toto pochybení poučením pro příště.

Součástí grantu byl i trénink paměti, která se však zdaleka nesetkal s takovým zájmem jako rehabilitační cvičení.

O tomto projektu i o celém Horizontu měl příležitost ředitel zařízení promluvit i v Rádiu Classic v pořadu z cyklu „Zdravý život seniorů“

I na příští rok jsme podali na MZ žádost. Rádi bychom s podporou MZ nabízeli rehabilitační cvičení nejen klientům stacionáře, ale co nejširšímu okruhu seniorů, a nově zavedli balneoterapii. Na výsledky dotačního řízení ještě čekáme. Doufáme, že cvičební pomůcky nebudou muset zůstat osiřelé.

XI. KPSS

Od začátku roku začala pravidelná setkávání Řídící skupiny KPSS na Praze 6, ve které je i zástupce naší organizace. V letošním roce proběhlo na jaře 1. veřejné setkání, na němž byli zájemci se smyslem a procesem KPSS seznámeni. Z těch, kdo projevili zájem byly sestaveny pracovní skupiny KPSS. V té seniorské je Horizont pochopitelně také zastoupen. Pracovní skupiny se začaly scházet v září a prvním jejím úkolem bylo ve spolupráci s Agora Central Europe sestavit anketu pro analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb v této městské části.

Průzkum probíhal v listopadu a prosinci a do distribuce dotazníků se pochopitelně zapojil i Horizont. Vyplněných dotazníků se zúčastnil celkem slušný počet. jejich zpracování se ujala také Agora a výsledky by měli být známé na počátku roku 2008.

Pak s nimi opět začnou pracovat pracovní skupiny a následně i řídící skupina a budou hledat cesty ke zlepšení současného stavu. V roce 2008 by měl vzniknou první Komunitní plán pro Prahu 6. Jsme rádi, že můžeme být u jeho vzniku. Dále by mělo proběhnout druhé veřejné setkání.

XII. Spolupráce s jinými organizacemi

S příchodem nové ředitelky Diakonie a misie CČSH nabrala naše zastřešující organizace nový dech. I před tím nám sesterská střediska byla pochopitelně nejbližší, ale koordinační centrum bylo spíše suplováno. V posledním roce je jeho činnost výraznější. Proběhlo několik společných akcí, jednání a zasedání. Ředitelka jezdí do středisek, kde se vyskytnou nějaké problémy, plánuje další společné akce atd.

Dále spolupracujeme s ostatními organizacemi především oblasti vzdělávání – i když ruku na srdce – letos jsme právě v tomto ohledu poněkud stagnovali. Vzdělání potřebné k výkonu naší činnosti podle zákona 108/2006 jsme už měli a v kolotoči změn, zařizování a vyřizování, pracovních neschopností a různých záskoků jsme si na moc kursů čas nenašli. Dlouhodobě máme nejvíce zkušeností v tomto ohledu s Diakonií ČCE, ICN a Edupol.

XIII. Budoucnost

se nám zdá být poněkud více nejistá. Tím, že je čím dále tím více významnější příjem od klientů a tím, že seniorská klientela je natolik proměnlivá, žijeme v obavách, že bude větší část klientů stacionáře náhodou trvale umístěna do nějakého rezidenčního zařízení apod. V naší lokalitě není úplně jednoduché stacionář naplnit.

Naší snahou je tedy především vydržet – pokud možno s těmi klienty s nimiž jsme se už sžili, kteří nás mají rádi a naopak my je. Vydržet i v kvalitě poskytovaných služeb, aby s námi naši uživatelé mohli být stejně spokojení jako dosud.

O tom, na co se ve své práci chceme soustředit, co zlepšit a co nově zavést, jsme se zmínili u jednotlivých služeb.

XVI. Finanční zpráva PŘÍJMY

příjmy celkem: 2 192 114,49 100 %
příjmy od klientů 907 816 41
Ministerstvo práce a sociálních věcí 689 000 31
MČ Praha-Suchdol 370 000 17
Magistrát HM Praha 132 000 6
sponzorské dary 42 060 2
jiné ostatní výnosy 39 689 2
Ministerstvo zdravotnictví 11 550 1

VÝDAJE

PROVOZNÍ NÁKLADY
celkem: 1 335 102 100 %
odpisy HIM 530 386 40
energie 208 815 16
jiné služby 141 446 11
právní a ekonomické služby 108 531 8
spoje 89 348 7
materiál,čistící a hyg.potřeby 82 799 6
opravy a údržba 54 829 4
vybavení DHIM 33 644 3
pojištění 28 907 2
kancelářské potřeby 17 718 1
propagace a reprezentace 14 010 1
cestovné 7 634 1
jiné ostatní náklady 7 444 1
bankovní poplatky 5 206 0
vzdělávání 4 386 0

OSOBNÍ NÁKLADY

celkem 1 221 742 100 %
mzdy 801 936 66
odvody na soc. a zdrav. pojištění 280 021 23
DPP 98 682 8
životní pojištění 19 600 2
penzijní připojištění 18 142 1
zákonné pojištění zaměstnanců 3 361 0

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme především Pánu Bohu za vše

a dále

– za trpělivost, s jakou snášeli případnou nedokonalost případnou nedokonalost našich služeb i nás samých děkujeme našim klientkám a klientům– za podobnou snášenlivost vůči nám i občasným rozmarům našich klientek a klientů děkujeme našim kolegyním a spolupracovnicím Pavle Valentové, Romaně Miňovské, Kláře Raisové, Editě Lachmanové, Jitce Matějkové, Adrianě Skálové– za bdělost a ochotu při svých službách děkujeme našim „pohotovostním“ dobrovolníkům Ivě Průškové, Lucii Pivoňkové, Pavlovi Márovi, Petrovi Šplíchalovi, Jitce Matějkové, Táně Toma a Doubravce Vokáčové– za finanční podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské ˇčásti Praha – Suchdol, Magistrátu hlavního Města Praha, Ministerstvu zdravotnictví a našim sponzorům Liborovi Jurkovi, Markovi Pocestnému, Martinovi Křížovi, Pavlovi Jandovi a Zdeňkovi Skálovi– za věnovaný a čas, ochotu a za pečlivost s jakou si připravili svá vystoupení a programy pro naše seniory a seniorky děkujeme Jakubovi Šmídovi, Tomášovi Minaříkovi, Haně Maškové, Lubošovi Štercovi, dr. Zlatě Fořtové, Radkovi Trojanovi a Jiřímu Vitingerovi a jejich skautských přátelům, Emilovi Cigánikovi, Vadimovi Slonskému, Martinovi Loewovi, Jiřímu Wintrovi Nepraktovi, Zdeňkovi a Martinovi Mickovým, Vladimíru Šimkovi, Bohdaně Rambouskové, Terezii Holmerová, Štěpánovi Černouškovi, dětem a paním učitelkám z mateřské školy „U lesa“– za příkladnou ochotu a spolupráci děkujeme panu starostovi Petrovi Hejlovi, Janě Krulíkové, Věře Štěpánkové z Úřadu MČ Praha – Suchdol,našim účetním Markovi sezimovia Firmě Finesa,členům střediskové rady Martě Jurkoví, paní farářce Jarmile Kučerové, Libuši Terynkové, Magdaleně Turchichové a Romaně Miňovské,panu doktorovi Josefovi Čupkovi a paní doktorce Jiřině Majerové a jejich zdravotním sestrám Magdaleně Tuchichové a Anežce Hronkové,Vlastimilu Rysovi a zaměstnancům restaurace Na Farmě

a všem dalším dobrým duším, na něž jsme pro množství jmen a pro naši slabou paměť zapomněli za vše dobré, co pro nás udělali. Věříme, že nic z toho nakonec zapomenuto nebude a skryto nezůstane.